top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an gustong sabihon kan separation of church and state?

An minagalang, Joaquin


Dear Joaquin,


An sabi sa 1987 Constitution of the Philippines iyo ini: “An pagkasuhay kan Simbahan asin Estado dai pwede mabalgar (Article II, Section 6), asin, mayo nin ano man na ley na gigibohon na mapabor sa pagtugdas kan sarong relihiyon, o mabawal sa pagsabuhay kaini.” An gobierno mayo nin pigbibistong opisyal na relihiyon kaya mayo man siyang obligasyon na magsuporta miski kiisay na relihiyon.


Pirming nagsasabatan an mga kaisipan kan mga lideres kan Simbahan asin gobierno manonongod sa saindang mga papel sa sociedad. Parehong mga tawo an saindang pinaglilingkodan. An simbahan naka-focus sa espiritwal na pangangaipo kan mga tawo asin an gobierno sa pagbuhay asin karahayan kan nacion. Dakul na beses an Simbahan nagtatabang man sa pangangaipo kan mga tawong nagtitios, mga biktima nin mga kalamidad asin iba pang mga kaipuhan. An Simbahan asin Gobierno garo man sana sarong tawo na may hawak asin kalag.


Dapat sinda magin magayon an iribahan. Tuyawon kun may mga pagkukulang an lambang saro bako tanganing mag-iriwal, kundi tanganing mas mapakarhay an serbisyo sa katawohan. An Estado dai man pwedeng sabihan an mga lideres kan Simbahan na dai magtaram nin mga bagay na ikakapauswag kan sociedad huli ta sinda mga Filipino man na may diretsong magpahayag kan saindang nasa boot, orog na kun ini ikakarahay kan gabos. Kun siring, mayo man talagang obligasyon an gobierno na suportahan an ano man na relihiyon dahil iba man an katuyuhan kaini sa Simbahan. Sabi sa ley, suway man talaga sinda. Alagad, dai boot sabihon na an lambang saro dai pwedeng magpahayag kan saindang sentimiento para sa ikakauswag asin karahayan kan gabos. Sa katotoohan o an realidad, saro sana man sinda na may kanya-kanyang papel sa sociedad.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page