top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Saro akong senior citizen. Saen maduman an satuyang kalag kun kita magadan? Totoo po na igwa nin langit, purgatoryo asin impyerno? Pwede daw kita magpili kun saen? An gusto ko po sa langit? Paano daw makakasiguro na sa langit ako maduman?


An minagalang, Lolo Ambo

Dear Lolo Ambo,


Kun kita magadan an satong kalag pwedeng mapa-langit o mapa-impierno, depende sa mga ginibo ta sa satong kapwa, sa sadiri asin sa Dios. An purgatorio para yan duman sa mga kalag na bako man sobra karaot na mapaduman sa impierno asin bako pa man sobra kalinig na pwede nang lumaog sa langit. Dyan ta pagbabayaran an mga rinaot o nadanyaran kan satong mga salang gibo.


Totoong may langit, purgatoryo asin impierno. Asin an mga ini bakong gibo-gibo sana kan satong isip. Sa katotoohan, sinda nagpopoon na digdi sa daga asin nagpapadagos-dagos duman sa ikaduwang buhay. Kaya an apod sainda “transitory realities.” Halimbawa, an buhay mo sunod-sunod an pagsakit, kamunduan asin mga problema, an purgatorio mo nagpopoon na digdi sa daga. Garo baga an mga ini linilinigan na an saimong pagkatawo.


An langit nagpopoon na sa daga kun kita may pagmalasakit sa kapwa, nagkakaminorootan, nagdadaramayan, nagkakasararo asin may pusog na relasyon sa Dios. Ini sarong buhay na garo baga mayo ka nang hahanapon pa. Kabaliktaran kaini an impierno na kun saen nag-iiriwal an lambang saro, mayong pagmanggno sa kapwa asin dai ninda gusto an Dios. An sarong kalag mapapa-impierno kun lubos na tinalikodan na kaini an Dios.


Sa mga nagtutubod, gabos sinda gustong mapalangit. Pwede mong mawoton o pilion an langit sa paagi kan pagsabuhay mo kan mga katukduan nin Jesus, pagsunod kan saiyang mga tugon, paggibo nin mga maray na bagay asin padagos na pagpamibi. Gibohon mo sana an sa paghona mo ikakaogma nin Dios aroaldaw, yaon ka na sa dalan pasiring sa langit.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comentários


bottom of page