top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an tamang paagi pag dispose kan mga benditado alagad damaged ng mga rosaryohan, medalya asin iba pang sacramentals?

An minagalang, Gloria

Dear Gloria,


An mga benditadong mga bagay na ginamit sa liturgia o pag-devocion na raot na o dai na pwedeng magamit sinusulo o ilinolobong sa daga. Kun sinusulo, an abo kaini dai pwedeng basta iapon sa basurahan kundi dapat ilobong man sa sarong maninigong lugar. Huli ta ini mga benditadong bagay, dai siya basta-basta inaapon. Kun dakula man sana an harong, itago na sana an mga ini huli ta dai man makakaolang sa kiisay man sa laog kan estaran. Magkua nin kahon o bag na pwedeng laganan kan mga raot nang rosaryohan, nagkaparakit na biblia, imagen na nagkaparasa asin iba pa.


An mga benditadong kandila na dai naubos asin iba pang ginagamit sa pagpamibi, sinusulo. An pagsulo sarong paagi nin pagpahiling nin respeto sa mga bagay na banal na benendisyonan kan mga padi.


Ano ta arog kaini an ginigibo? An ano man na pig-dedicar sa Dios kaipuhan ibalik saiya, arog man kan hawak na gadan nin tawo na ibinabalik sa daga. Dai dapat iapon na sana nin basang an sarong bagay na ginamit sa pagsamba o pagtao nin kaomawan sa Dios.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

コメント


bottom of page