top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Poon pa kan bulan nin Hulyo, wala too na an pagsungko kan imahen ni Nstra Sñra de Peñafrancia sa harayo o harani man, sa ciudad o sa bukid man. Tano po ta ginigibo ining tradisyon na ini?

An minagalang, Mayumi


Dear Mayumi,


An pagsungko ni Ina sarong magayon na tradisyon na pinonan kan lokal na Simbahan. Dai man kita pwedeng magparapararom kan simbag. Siisay baga an habong bisitahon kan Ina. Sa pagbisitang iyan dakul an nakakakua nin kasimbagan sa saindang mga pangangaipo, nagkukusog an nagluluya an pagtubod, naliliwanagan an mga dai na aram kun paano ma-desisyon sa saindang mga ka-dificilan sa buhay.


Si Ina, Patron kan Bicolandia, dakulang onra na yaon an saiyang presencia sa satong mga kapilya, institusyon, opisina, harong, barangay asin kadakul pang iba. Kun binibisita ka, an nagbibisita igwang pirming darang pasalubong sa mga kagharong. Maogma an mga inaabotan dahil yaon an maray na bareta asin dakul na pagsasalingoy sa mga nakaagi.


An pagsongko ni Inang Peñafrancia magayon na magpadagos-dagos huli ta bako man perpekto an buhay ta. Si Ina an pirming nagmamangno kan satong pangangaipo. Dai kita pababayaan. Mas harani kita sa Dios kun siya satong iniimbitaran sa satong buhay. Pero an orog sa gabos, si Ina an satong susi pasiring ki Jesus.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page