top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tanô po ta iba-iba an color kan bado kan mga padi sa kada aldaw na sinda nagmimisa?

An minagalang, Ramon


Dear Ramon,


An liturgia kan Simbahan igwa nin sadiring calendario na sinusunod sa bilog na taon. Minapoon ini sa manlaen-laen na panahon (seasons). Enot an Adviento bilang pag-andam sa Pasko nin Pagkamundag (Christmas). Igwang apat na Domingo an Adviento, alagad an Christmas poon Deciembre 25 hanggang sa Domingo nin Pagbonyag. Yaon sa laog kan Christmas an Epifania kun saen ini minapatak sa ika-12 aldaw pakamundag ni Jesus. An kolor kan stola asin casulla na ginagamit kan padi kun Adviento purple o violet asin kun Christmas puti an sulot kan padi.


Pakatapos kaiyan masunod an Ordinaryong Panahon hanggang Ash Wednesday na kun saen minapoon na man an 40 aldaw kan panahon nin Cuaresma bilang pag-andam sa Pasko nin Pagkabuhay-liwat (Easter Sunday). Kun Cuaresma purple o violet giraray an kolor kan vestidura kan padi. Igwang pitong Domingo sa Panahon nin Easter na puting kolor an ginagamit kan padi.


Pakatapos kan Easter, masunod na giraray an Ordinaryong Panahon na matatapos sa celebracion kan Cristong Hade, an katapusan kan calendario sa liturgia kan Simbahan.


An kolor na pula ginagamit sa mga fiesta kan mga martir, Viernes Santo, Domingo nin Palaspas asin Pentecostes. Siring man, an kolor na rose ginagamit man sa ikatolong Domingo nin Adviento (Gaudete Sunday) asin ikaapat na Domingo nin Cuaresma huli ta boot ipahiling an kaogmahan na harani nang mangyari an darakulang misteryo nin kaligtasan.


Sa katapusan, an mga manlaen-laen na kolor na ginagamit sa Simbahan nagpapahiling kan mga magkakaibang panahon na pinagse-celebrar sa Simbahan. An mga kolor na ini minasimbolo kan paglalang nin Dios asin kan iba-ibang mga biyaya o bendisyon na saiyang iwinawaras.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page