top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po ta dapat ipangadye an mga nagadan tang mahal sa buhay?

An minagalang, Mary Joy


Dear Mary Joy,


An Simbahan bako sanang yaon digdi sa daga, kaayon digdi an mga tuminalikod na sa buhay na ini - nasa purgatorio asin nasa langit. Igwa kitang inaapod na “Communion of Saints.” Duwa an boot sabihon kaini “communion of holy things” and “communion of holy people.”


Kun siring, an mga buhay asin mga gadan dai man napuputol an koneksyon sa lambang saro. Nagtatarabang sa pagpamibi an mga yaon sa daga asin an mga yaon sa ikaduwang buhay. An mga nasa langit ipinapangadie an nasa daga asin sa purgatorio. An mga yaon sa daga ipinapamibi kan mga yaon sa purgatorio asin sa langit.


Kun siring, daing gayo kaipuhan kan mga gadan an mga kandila asin burak. An kaipuhan ninda mga pamibi kan saindang mga mahal sa buhay. Táno? Huli ta an mga gadan mayo ng privileo na magpamibi para sa saindang sadiri. Kun siring, dai ta nangad lingawan na ipamibi an satong mga gadan huli ta iyo sana ini an saindang kaipuhan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comentários


bottom of page