top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano ta dapat kita magkumpisal? How many times should a person go to confession every year?


What will happen if a person will not go to confession?

Minagalang, Caloy

Dear Caloy,


An pagkumpisal sarong sacramento na kun saen pinapatawad an satong kasalan. An Espiritu nin Dios an nagpapatawad kan kasalan asin an padi instrumento sana para maaraman kan nagkasala na siya pinatawad na nin Dios sa paagi kan saiyang pagtao nin hulit, magkakanigong hatol bilang kabayaran kan kasalan, asin absolusyon.


Magkumpisal kun kinakaipuhan, orog na kun nagkasala nin makuri. Sa reglamento kan simbahan, hinahagad na magkumpisal an sarong Catolico nin saro kada taon.


Huli ta ano man oras pwede kitang mawara sa kinaban, kaipuhan yaon kita pirmi sa estado nin gracia. Kun may magabat kitang kasalan asin bigla kitang nagadan tibaad iyan an makaolang sato na makaibahan an Dios sa langit.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page