top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,

Aro-aldaw po ako nagsisimba ta igwa po ako nin debosyon sa Eukaristia. May mga panahon na nahuhuri ako sa misa na dai man tinutoyo. Kun mahuri po ako, puede pa po ako magsimba saka magkomunyon?

An minagalang, Nangnang


Dear Nangnang,

Pwede kang mag-ako nin comunion minsan nahuri ka sa misa. Pero dapat yaon ka sa estado nin gracia asin tamang disposisyon. Halimbawa, tinutuyo mong magpahuri ta habo mo magdangog kan sermon o pagpaliwanag kan tataramon nin Dios. Ini sarong gibo na bakong tama. Kaipuhan nagsisimba ka huli ta gusto mong akoon si Jesus asin magrarom an saimong pakamidbid Saiya. Inaako ta an sacramento nin Eucaristia sa bilog tang isip, puso asin kalag.


Pwedeng makonsiderar an pagkahuri sa Misa kun halimbawa na-traffic ka, may nangyari na dai mo inaasahan, o may bagay na dai mo maiwasan na dapat mong gibohon. Basta nasa estado ka nin gracia asin tama an saimong disposisyon, mayo man makakapugol saimo na mag-ako nin comunion.


An pirming hapot kan mga Catolico, pwede daw mag-comunion dawa dai nagkumpisal? Basta mayo kang mortal na kasalan, pwede kang mag-ako nin comunion sa lambang Santa Misa na aatenderan mo. Dai man kaipuhan magkumpisal sa kada pag-atender mo nin Misa. Asin dai mo kaipuhan magkumpisal sa lambang pag-ako nin comunion.


An minagalang, Fr. Bill

***

Comments


bottom of page