top of page

Multo sa Laog kan SinehanDakula na an pinag bago’ kan kinaban kun an buhay kan Bading an pag oorolayan. Kaidtong panahon nin mga sa agugorang na ugali, kadaklan sa mga Ama, anggoton kun an saiyanng aki an nagdakula na bakla ta siempre gusto kan Ama magdakula an aki na arog niya, brusko, pig tatakutan sa Baryo, lider lider nin mga hambogon, babaero, o kung minsan sambayero. Pero ngonian, ibang-iba na, may mga familya na mas orgulyoso pa ninda an pagka igua nin aki na bakla ta ini, masinop sa harong, mainataman sa mga magurang, parasaway sa tugang na buratsero asin parawala asin kung may suerte iyo ini an nagiging pinaka mayaman sa familya lalo na kung nakalaog sa showbiz, o naging sikat na parakanta asin fashion designer. An negrong rock and roll singer na si Little Richard ( Richard Wayne Penniman ) base ssa Google, siya namundag kan December 5, 1932 sa Macon, Georgia, USA asin nagadan kan May 9, 2020 sa Tullahoma, Tennessee, USA. Si Little Richard, sarong bakla, na nagdakula sa pobreng familya alagad pitong decada na nabisto siya sa linya nin kultura asin musika ta pinasikat kaini an mga kantang Tutti Frutti, Long Tall Sally, asin Good Golly Miss Molly. Si Little Richard namaluan na bakla kan saiyang ama ta medyo may pagka binabae an saiyang forma dara kan pagka mundag na may deperencia sa sadit na bitis asin sadit na lawas sagkod na haros palayason siya sa saindang harong ta nagka hilig siya sa mga maribok na kantang rock and roll. Alagad arog kan istorya nin ibang bakla, si Little Richard naging popular sa interong Kinaban naging mayaman asin duman niya pig tabangan an mga pobre niyang 11 tugang. Sarong hapon sa laog kan Razor Buck Barber Shop ni Fred Caballero Nag irestoryahan an mga nakaturukaw na naghahalat magpa bulog nin buhok, an tema iyo an mga Bakla ta sinda tinatawan na nin importancia kan City Hall arog kan Rainbow color na pig pinta sa Pedestrian Lane sa Kinastilyohan Street. Kaya lang dai malikayan na mag balik sa memorya kan mga gurang sa Naga an saindang mga agi agi kan sinda mga aki pa. Uso kaidto an mga sinehan sa Naga, arog kan Bichara, Alex, Vic, Jade, Albe, El Rey, Metro, Premiere, Poon & Jason asin iba pa. An dai ninda malingawa iyo an Multo sa laog kan sinehan. An Multo mina butwa sa kataid na tukawan nin mga joven asin mga guapitong parasine. Sa paglaog sa orchestra, ugali kan solterito na mag sara salingoy muna bago mag okupar nin tukawan, oras na mahiling niyang malinig an kapalibotan, kampante na siyang minatukaw tanganing magtutok sa talon, kaya lang perang sigunod pa sana an nakakalihis, igua tolos siyang namamatean na nagpipildit sa saiyang boke de giera na yaon sa irarom kan saiyang zipper. Kaya palan ta ini pig ginogu’ lok na nin kamot nin sarong “Multo”, asin an multo nagtataram, Noy..gusto mong tru-orange na masiram supsopon, sandwich o kaya Chippy?, ibabakal taka sa Canteen? An makangalas ta dai man nahiling kan mga tawo an mga “multo” na naglaog sa CR na pang lalaki, alagad pag laog kan mga solterito, yaon duman an grupo nin mga “kadaragahan” naghahalat na sinda mag ihi ta duman idudulong an saindang lalawgon para hilingon asin tukubon. Susog sa analysis, an mga multo pa-kamang kung maglaog sa comfort room kaya dai nahihiling kan mga parasine ta sinda concentrated sa dakulang telon. Kaidto daang panahon nin Martial Law, an sarong lalaki dai tolos maririsa na sarong Bading ta dai uso kaidto sainda an mag su’lot nin gubing na pambabae bakong arog ngonian, nasa Kindergarten pa sana babaing-babae na an hitsura nin mga tugang niyato sa third sex. Dai na kaipuhan itago an siring na pagka tawo ta ini, saro nang normal na parte nin buhay. Maski ako, dai kumbinsido na mawara an mga bading sa satuyang buhay ta saro sinda sa nagtataong kaogmahan sa mapungot na buhay nin tawo lalo na ngonian na wala-too an krisis sa kinaban. Tandaan nanggad, may mga bading na mahigos asin honesto na nagkapot nin mga importanteng papel sa satuyang kumunidad arog kan naging Mayor sa sarong dakulaon na Banwaan sagkod naging Gobernador sa Camarines Sur, saro pang konsehal nin sarong Ciudad an nagpahiling nin higos sa serbisyo, kun kaya ini topnotcher. Sa balyong provincia, saro pang Bading, an nagkapot nin puesto asin nakatabang pa ngani sa pagka igua ninda nin International Airport. Satuyang romdomon si mga inot na Bading sa satuyang lugar, na nabisto sa linya nin edukasyon ta sinda mga madunong na edukador, alagad may sarong Bading sa subject na Spanish mainit an dugo sa magagayon na estudyante, kadaklan sainda lagapak sa exam, kaya an ginigibo, kinakabit an mga barkadang guapo para darahon sa classroom ni “Maam” pag abot sa classroom, tolos akbay ki “Maam” idinudukot an pantalon sa abaga kan Teacher sabay hinghing para pagirokan an saiyang talinga, an resulta, pasado si magayon na estudyante, well, well, well, maogma an buhay kun igua nin Bading sa Kinaban.

Comments


bottom of page