top of page

Penetencia ni Lady BernadetteNgonian na Simana Santa, kaipuhan an pag horop-horop asin romdomon an sakripisyo ni Jesukristo na ipinako sa Krus, iyo ini an mga tataramon nin mga kapadean asin mga kamagurangan na yaon sa kumunidad nin mga kristiyano. An penetencia saro pusog na trandisyon relihiyoso nin mga katoliko sa panahon nin kwaresma na nagpoon kan Mierkoles de Seneza sagkod sa Aldao nin Pagkabuhay. Sarong banwaan sa Rinconada an bistado sa pagiging relihiyoso ta an saindang lugar pig dadayo tuyong Simana Santa ta sinda an igua kan manlaen laen na grupo nin mga penetente na haros mag procesyon sa tinampo sa pagpahiling kan saindang penetencia. Iguang grupo na kun apodon, RNPS na an boot sabihon, Rapado Nin Pag Solsol, iyo ini an mga grupo nin mga nag binarombado sa baryo, kabale na an mga mahilig sa rambol sa terminal, asin an iba mga hale sa prisohan. Alagad magayon man an saindang katuyuhan na mag prosisyon sa tinampo sa pagka Bangui mantang huba nin bado, may takop an mga lalawgon na igua nin mga tunok sa saindang payo. An kada saro sainda pig rarapado nin lubid na abaca sagkod na nag tuturo an dugo sa saindang likuran. An RNPS iguang pig susunod na director asin pasistema tanganing an saindang pag penetencia maging pangarogan nin mga Jovenes tanganing maglikay sa maindatang gibo asin bisyo. Kaya sa kada lamasa nin lubid sa saindang likod, sinda makurahaw nin tataramon na solsol na may halo nin leksyon. Saro sa kuribaw ninda sa malanit asin mahaldat na sagitsit nin latigo, iyo ini: Arayy ko poooo…dai na ako ma-sambay….iyan para sa penetente na naging babaero….an iba igua nin sadiring kurahaw o agrangay arog kaini: Arayyy ko pooo..sa Sakuya pong pagkayod nin padjak, dai na ako makaplog nin legs kan mga tsiks…an siring na kurahaw, nakakadagdag nin entertainment sa lugar kaya ini pig dadalan kan mga tawo. Minsan may naiiba man na kurahaw an pig rarapadong penetente, an kurahaw arog kaini: Arayyy ko pooo, malaniton..dai na nanggad ako ma elosyon sa mga Matrona ta makararaya, ta haros diyan po ako pinag niwang ta mayong pinag iba sa sawa’ kung mag surapot… Ngonian na nawara na ang grupong RNPS ta sinda gururang na, ini pinag purbaran na ribayan nin sarong bakla na vlogger sa internet, siya mayong iba kundi si Lady Bernadette, hale sa pangaran na Bernardo para ataman nin damulag asin naging beauty consultant sa Rinconada. Inalok ni Lady Bernadette an saiyang mga katribu na magbilog man sinda nin grupo na mabuhay kan mga para penetencia sa saindang lugar. An katuyuhan ni Lady Bernadette iyo na sinda makatabang sa mga Jovenes na dai mahulog sa maraot na bisyo asin an saron katuyuhan magka igua sinda nin milyon na viewer sa Youtube. Nakapag purbar sana nin sarong bez an saindang grupo ta dai nannggad akseptado kan mga tawo an saindang ginibong pag penetencia ta nagluluwas sarong pag olog-olog sa pagiging Sagrado kan Simana Santa. An penetencia kan mga bakla, ikinasuya kan mga kamagurangan ta bako man talagang pag sakripisyo o pagkulog sa sadiri an saindang ginigibo kundi magpa kyut sana man sa Youtube. Minapoon pa sana mag fashion show sa tinampo an grupo ni Lady Bernadette, ini tolos pig paturonan nin mga plastic na may laog nin ihi. Dai na nanggad nag balik pa sa tinampo an grupo ni Lady Bernadette ta dai ma-asir an saindang kapritso sa banwaan na bistado como relihiyoso asin seryoso.

Comments


bottom of page