top of page

Santisima!Tigsik ko si Adonis

Pigbatuta kan pulis

Daeng ontok an pagtangis

Tuminukad sa bukid!


Tigsik ko si Solomon

Natakot kan Paghukom

Suminakat sa Mayon

Sa bunganga nagtugdon!


Tigsik ko si Pilato

Matalaw sa mikrobyo

Huminanaw sa gripo

Tago sa pozo negro!


Tigsik ko an samong santo

Dae nagmimilagro

Pighusgaran kan tawo

Pinogutan nin payo!


Tigsik ko si Santilmo

Buhay pa po sa mundo

Yaon na sa kalayo

An kalag condenado!


Tigsik ko ining santa

Pakahamil nin hostia

Sige nang ngalangala

Ay Dios mo, santisima!


Comments


bottom of page