top of page

TigsikTigsik ko an nagpaparangururub-ngurob

Ta sa mga ipigpanaong ayuda dai inarabot

Magpasalamat kun an harong dai narugmok

Ta an limang kilong bagas dai ikakapatugdok


Tigsik ko man an mga nakaaging kalamidad

An mga tawo nagkariribong man nanggad

Nagkasiribot sa mga ayuda na sa inda dapat

An paghona sa covid, idinuros na sa dagat


Tigsik ko ining abang sakit nang pagbuhay

Kaya kadakol na kan natuturik o nakakapay

Ipigtutulod pagpatugdok nin mental hospital

Nin huli sa makatorotreste nang kamugtakan


Tigsik ko man an gururang na o guragod

Ining pandemya makatitigbak tulos logod

Nin huli kaining facemask na nakakapuot

kun may hapo delikadong idiretso sa kalot


Tigsik ko ining saro pang nakakapongot

Kun an kadurog pa sa pagturog paraatot

Daog kaiyan an facemask kun makapuot

Orog kun may tapuyas, kaiba pagpururot

Comments


bottom of page