top of page

Tigsik


Tigsik ko kun gusto nindo magin maogma

Dai na nanggad makiaram sa buhay kan iba

An sadiring atubangan iyo an atuman sana

Tanganing makalikay na sa ibang problema


Tigsik ko, mga tawong bilib marhay sa sadiri

Kaya dai makayang akuon an kadaugan kaini

Dai ipiggagalang dawa an desisyon kan korte

Mahirit nanggad giraray dawa may imposible


Tigsik ko, kapalpakan kan satuyang gobyerno

Mapirak, alagad sa kagamitan dai nang pondo

An ipigpapagamit, mga palupago na eroplano

Buhay kan mga suldados iyong nasasakripisyo


Tigsik ko an kadaklan sa mga tawo o deboto

Ipig-aaliluya an kahoy, gapo, plastik na rebulto

May Diyos na tutuo an mas pigsasamba tawo

Kaya may pandemya, linog, pagtios asin bagyo


Tigsik ko an mga gusto na magin maogma

Dai pagparaisipon an anuman na problema

Iitaas, isarig sa Kagurangnan, bahala na Siya

Ta an solusyon kan gabos yaon sana sa Iya

bottom of page