top of page

TigsikTigsik ko ining laman o unod kan uraro

Kakanon nanggad sa panahon na tikapo

Madaling lutuon, an panira dai na kaipo

Bolong sa nagugutom na dai nin sentabo


Tigsik ko an mga tawong sagin man banal

Habo sabihon na sinda mga marites man

Mga marhay sana kun nag-aaratubangan

Alagad pagtalikod mo, sige man relibakan


Tigsik ko ining abang sakit nang panahon

Masakit man alagad kaipo ta maghuyom

Ta an mga problema madali an solusyon

Kun an Diyos satuya sanang rumdumon


Tigsik ko ining mga magurang orog an ina

Sa mga aki mapinadangat, mapagpadaba

Na sagkod ngunyan sige pa an pagpaluha

Sa mahal na aki, dawa haloy nang nawara


Tigsik ko ining saro sa mga nagpapaogma

Ini iyo, kun ika nakakapaogma nin kapwa

Kaysa kun ika an nagigin dahilan o kawsa

Kan pagsakit, pagmundo, kakulugan ninda


Комментарии


bottom of page