top of page

TigsikTigsik ko kun igwa nin eleksyon na paabuton

Nauuso nanggad an mga pagmedical mission

Dakulang ginhawa sa mga tawong nagugutom

Ta libre na check up, pati mga bulong, kakanon


Tigsik ko an mga pulitikong trapo asin pusikit

Kadakol sindang paagi tanganing makabanwit

Iba-ibang pampaon orog sa mga sirang saradit

Kaya sana lutuon pag-abot nin ponsyon ngapit


Tigsik ko an mga tawo na marahayunon sana

Kun kaatubang makahihirak an hitsura ninda

Alagad pagtalikod an panlilibak abaa na talaga

Sinda an makatakot na magin amigo asin amiga


Tigsik ko an birtud, binino kaini bagang kwarta

Na biyong nagkukurahaw sa bulsa asin sa pitaka

“Kun ano an mga gusto bakalon na nindo”ngaya

Kaya minasiruweldo pa sana, sa aga tingara na


Tigsik ko an presensya sa pamilya nin sarong ama

Na pareho man an importansya kan satuyang ina

Kaya dapat na ipamati kan mga aki an pagpadaba

Tanganing dai nin pagbasulan, kun sinda mawara

Comments


bottom of page