top of page

TigsikTigsik ko ining eleksyon na pambarangay

An mga kandidato grabe na an alimpasay

Kun saen an mehoras kapit tuko na tunay

Dai labot sa mga alipores na nagdaramay


Tigsik ko kun an mag-agom nagsusuwayan

Apektado asin makahihirak an mga kaakian

Nalilihis asin nasasala nin dalan an kadaklan

Kaya sa pagdroga, pag-inom napapaduman


Tigsik ko iniing panahon nin graradwaran

An recognition nin mga eskwela siring man

Mga aking may honra nakapost an kadaklan

Orgulyo asin ogmahon man, mga magurang


Tigsik ko kun nakakaisip kita na magtabang

Gibuhon tulos, dai na pagpaliman-limanan

Ta tibaad mawara na, sa tuyang tatabangan

Aanuhon an sakate, kun kabayo dai na man


Tigsik ko man ini bagang kawat na lato-lato

Makulog sa payo an tanog, nakakalado-lado

Tanglay na an takyag dai pa nanggad nahabo

Kun napapasala, an inaabot bukol na maduso


Comments


bottom of page