top of page

TigsikTigsik ko ining bagas na paliog na an presyo

Haros dai na kayang bakalon kan mga tikapo

An mga duma dai pweding pang-alternatibo

Orog an kamote 70-80 pesos na man an kilo


Tigsik ko ining nabiktima kuta nin panlulugos

Nasa printirang lugar, pantalon ngani an sulot

Paano pa kun nakakatentar, sa lugar na lukluk

Maglikay ta kadakol kan lalaking an payo raot


Tigsik ko an mga magurang na bakong mayaman

Kaya sa kwarta pirming nauubusan, nadadaihan

Na kun an mga aki minahagad kan mga kaipuhan

Pagpasensyahan man na dai tulos natatawanan


Tigsik ko ining mga tawong mahuyo, humilde

May adal pero mapagpakumbaba sana pirmi

Sa mga kairibahan, an pagtrato makawili-wili

Trabaho kan iba, dai sana nin paki an mga ini


Tigsik ko man gabos na bagay digdi sa kinaban

Temporary sana kaya dai dapat pagparasibutan

Pagsibutan ta mga tataramon nin Kagurangnan

Iyong kaipo para sa buhay na daing kasagkuran


Commentaires


bottom of page