top of page

TigsikTigsik ko ngunyan an nagbabaga nang giyera

Kaining duwang nasyon, Israel asin Palestina

Kadakulon nang mga buhay an nadanyaran na

Mga nagagadan asin naiirido, nagdudugang pa


Tigsik ko man ining mga pabaya na magurang

Na inaabanduna o binabayaan an mga kaakian

Dai labot, dai na naherak kan mga kamugtakan

Nabubuhay na sana sa pakikilimos an kadaklan


Tigsik ko pa ngunyan, kadaklan sa magurang

Marhay na ugali, hugak na itukdo sa kaakian

Dai na tatao magbisa, dai nagtatao nin galang

Sa ibang harong, magtaong galang dai lamang


Tigsik ko man an mga tawo na mapanghusga

Na hinihiling sa panluwas na hitsura an kapwa

Kun pangmayaman an sulot, apamado ninda

An dai aram, si garo tios sana iyo an makwarta


Tigsik ko ining mga namumurot nin buskay

Nin mga tawong iyo na man an hanapbuhay

An mga gilid nin baybayon biyong niruruskay

Ta an pighahanap an mga perlas na nakasaray

Comments


bottom of page