top of page

TigsikTigsik ko an pagselebrar kaining Pasko

Gibuhon oroaldaw kun ika nasa ki Kristo

Dai na paghalaton pa an Disyembre 25

Ta bako iyan kamundagan Niyang tutuo


Tigsik ko an Pasko sa tunay na kahulugan

Paskwa an gustong sabihon katuninungan

Oroaldaw gibuhon, an tuninong na buhay

Dai magparairiwal ta nakararaot na tunay


Tigsik ko man an mga badjao na pasaway

Bitbit an mga butalnak siging baraybasay

Sa mga lulunadan bigla sana minasangkay

Horoben,harabo kan legal na hanapbuhay


Tigsik ko an sabi kan iba sa mga parahagad

Kaysa manghabon an pagpalimos na dapat

Algad pagkokonsente na magparahinurugak

Magsarig na sana sa pagsalod kan mga palad


Tigsik ko an nagpapalimos na mga babaknit

Na igwa nin mga aking bitbit, kilik asin kabit

Bigla sanang minasarangkay sa mga bus, dyip

Nag-aarano, mga agom na iyo an nagpakupsit

Comments


bottom of page