top of page

TigsikTigsik ko an namaaram nang si Nilo Aureus

Sarong tawong matinabang asin abang higos

Istrikto na paraanggot alagad mabuot na boss

Mga pugol niyang huyom hihidawon kan gabos


Tigsik ko man ining abang init nang panahon

Kaya an mga tawo an isip puro pag-ekskursyon

Sa tubig dagat, sa salog, magrulugum-lugum

Maogma kun may balon na kakanon, inumon


Tigsik ko an iba sa mga kaakian sa ngunyan

Na nakukulangan sa pangadal nin magurang

Kaya napapasala sa tamang padudumanan

Sa droga, sa arak, sa sugalan an kinaaabtan


Tigsik ko an ibang autoridad, buta nang tutuo

Dai nahihiling an mga nakaparking na wala tuo

Nasa atubangan kan istasyon nin pulis mismo

Naka double parking, nakakapiot an mga auto


Tigsik ko man an iba sa mga relihiyon na an tuyo

Na bako na magligtas nin mga kalag sa impiyerno

Kundi an tataramon nin Diyos gibuhon na negosyo

Ta dai bibendisyunan an gadan na dai nin sentabo

Comments


bottom of page