top of page

TigsikTigsik ko ining mga matatagas an payo

Na sige an yaba-yaba sa lugar na matawo

Dai nagsusunod sa kasuguan kan gobyerno

Kaya nasa irarom na naman kita kan MECQ


Tigsik ko an nagpapadagos, pesting corona

Nagdadarang takot orog sa dai pang bakuna

Pagnag-abo-abo na nin alang pigninirbiyos na

Orog kun may kalintura ta natrangkaso sana


Tigsik ko an buhay ngunyan na abang sakit

Makatorotreste kun minaresulta sa pang-iikit

Orog kan mga sogok nin manok, pato asin itik

Burudit si paraikit, si maysadiri dai nakanamit


Tigsik ko an mga tawong parainom nin rakurak

Supugon mangutang bagas alagad dai kun arak

Kun bastante na an tulak, an hutok nin bugalak

Hilang sa katoy, risa na sa tulak na badat-badat


Tigsik ko ining mga nagbuburak na tinanom

Sa kapalibutan ta magayunon na paghilingon

Kun may kalipungawan kamo papaugmahon

Orog an burak na pig-iiriwalan ninda manong


Comments


bottom of page