top of page

TigsikTigsik ko an mga charity vloggers ngunyan

Na mas gusto an pagigin mga humanitarian

Tangani na sa mga nagtitirios makatabang

Orog na sa mga napabayaan na mga gurang


Tigsik ko man an kadaklan sa mga kaakian

Na an magurang sa Indang pinapabayaan

Dai na nin pakinabang haros ibarangbang

Aarugon kan mga aki saindong paggurang


Tigsik ko man an ibang gurang na an buhay

Hayahay ta sige na sanang celfon may wifi

Gustong sabihon an buhay ninda muraway

Ta inaataman sinda kan mga aki nin marhay


Tigsik ko man an mga aki na nagin pabaya

Sa mga magurang ta nagtitios nin pangana

Alagad dawa nagtitios ipahiling pagpadaba

Tanganing dai magbasol kun sinda mawara


Tigsik ko ining mga lalaking ata gusgus na

Na sa mga babayi grabe pa an gama gama

Mga bitis ngani nasasakitan na mailakad pa

Makapatindog pa man tulos nang nanluluya

Comments


bottom of page