top of page

TigsikTisik ko ining Bagong Taon, an 2021 na ini,

Enot na semana may maraot nang nangyari,

Dawa anong taon may katibaadan na pirmi,

magpreparar sa mga mangyayaring posible


Tigsik ko an kadaklan ngunyan sa mga babayi,

Mauurag na sa irinuman daog pa mga lalaki,

Dai labot kun mga lalaknit kahampang pirmi,

Kun ralasngag na golpi an pwede mangyari


Tigsik ko man ngunyan an iba sa mga lalaki,

Na upurtunista sa kaluyahan nin mga babayi,

Amigo sagin man ngaya aalgad pirmi tidadali,

Kun burat na dai labot bitayon pa an mga ini


Tigsik ko an mga tawong masinunud-sunod,

Nagtutubod sa mga ipigbabawal o ipigbubuot,

Pagsabat sa Bagong Taon dai na nagpaputok,

Kaya diit an mga naputulan guramoy o kamot


Tigsik ko an mga tawong maiinit an mga hutok,

Mga rebentador dai man kuta daa pigpaputok,

Alagad sa mga motel kadakol an nagpapurutok,

Malipot an lugar alagad biyong ginurugaranot

bottom of page