top of page

TigsikTigsik ko an mga kandidatong saginon man

Idto palan kurakot ta maunas, paraikit man

Kaya palan dai nanggad pweding mamiadan

Taan mga ikim- ikim pahinguragon man palan


Tigsik ko an usong kolor ngunyan sa palibot

An magayon asin maogmang kolor nanggayod

Sa kolor rosas, an mga Bikolano nag-aanduyog

Ta an sadiring asin dai ipapatunaw nanggayod


Tigsik ko an mga tawo na sagin namumuot

Sa makahoy, magayon, malimpoy na palibot

Pagparada kan auto sa malimpoy an miawot

Alagad pagtanom nin mga kahoy dai sa buot


Tigsik ko an mga tawong an ugali sa ugama

Na kinauungisan an pag-asenso kan kapwa

Nagrararaot sa batbat sadiring takla man sana

Kaya habo magsuporta sa sadiring kahimanwa


Tigsik ko an mga tawong grabe an kahigusan

Alagad an dapat maglikay, magpahingalo man

Ta an trabaho dai nanggad iyan nin katapusan

Kun daing hutahot, kamo an tatapuson kaiyan

Comments


bottom of page