top of page

TigsikTigsik ko ining krisis sa panahon na ini

Mga parasira, parauma makatorotreste

Kaya an gobyerno ta matao nin subsidy

Na sagkod ngunyan puro sana sabi-sabi


Tigsik ko ining mga parabulang na ribong

Enot na hinahapros an lalong kaysa agom

Anong labot kun an pamilya abuton gutom

Basta may pangpusta asin may pang-inom


Tigsik ko kun panahon na nin cuaresma

Kadakol pa nanggad an nagpepenitensya

Pigpapasakitan an sadiri bilang pagpadusa

Sa mga sala na naginibo, nakomiter ninda


Tigsik ko kun igwa nin mga nagpapabasa

Sa mga harayong lugar nin mga probinsiya

Gulay na langka, turingan paborito talaga

Usong panira na dinadayo nin parabasa


Tigsik ko ining mga tawong parapakidula

Na kun makakan talagang grabe, pangana

“Kun aram ko, na naggulay sanang langka

Dai na ako nagparatangka ta nakakatungka’’

Kommentare


bottom of page