top of page

TigsikTigsik ko ining paborito kong peryodiko

Namamaaram na ta pagal na man garo

Sa paghatod nin manlaen- laen na isyu

Dai ta aram, tunay na rason kun taano


Tigsik ko an saro sa mga pinakamakulog

Kun sa sarong bagay kita nabuyo, namuot

Kaya kun an pagsuruwayan na minaabot

Ay talagang masimpil sa daghan asin buot


Tigsik ko ining sarong parasurat na pusikit

Nagmumundo, piglilinga an sadiri nin pirit

Ta paano na an pagsurat niya nin mga tigsik

Kun dai na makasurat, mga muro makiridit


Tigsik ko mga nagin presidente kan nasyon ta

Na kun nagkakaigwa kan pig-aapod na SONA

Pauruutro sana man mga pigsasabi, promesa

Pagrender kwenta an mga botante an nganga


Tigsik ko an mga tawo ngunyan na nahahagas

Paghuros sa beinte an kada kilo kaining bagas

Parabakal kan mahal na sogok hay minakuras

An barato na sana, sogok ni manoy na palgas

Kommentare


bottom of page