top of page

TigsikTigsik ko an ibang taga DepEd na mauurag

Nagrayaman dahil sa kurapsyon sa laptop

Si dating presyo linangkawan pahingurad

Kaya biyo nang burutikad, sa indang tulak


Tigsik ko an buhay ngunyan na abang sakit

Golpi an naguguslok, mga tulak maharitihit

Pagbuhay sa oroaldaw sobra na an paghadit

Kaya kadakol na kan nakakapay o natuturik


Tigsik ko an sarong dahilan kan pagkaturik

Ata nagtitios ano ta sa arak, sa droga naadik

Iyo an kadaklan na rason pagkaraot nin isip

Na nahihiling sinda pirmi sa mga gilid-gilid


Tigsik ko an Diyos na mamomoton talaga

Magin makasalanon o an mga banal baga

Pareho nakareresibi kan itinataong grasya

Libreng saldang, tubig, duros asin iba pa


Tigsik ko pagkatapos nin mga pagpiyesta

Pagalon an kagharong, baralik pa an bulsa

Si mga bisita barasog na golpi pang padara

Tinitios na sana sa tada na mantika, atsara

Comments


bottom of page