top of page

TigsikTigsik ko an ibang pulis na dati mga kasurog

Alagad ngunian nagigin man sindang kasupog

Sa paggibo nin mga krimen sinda nababantog

May agom na, may piday pa pirming kadurog


Tigsik ko man ngunian ining Syudad nin Naga

Scholarship sa mga hobenes, pahihiwason pa

Orog sa mga estudyanting maiigot man talaga

Ta sa pag-asenso kan syudad, kaipuhan sinda


Tigsik ko, mga tawong an pait garo mariguso

Puro sana pagtuyaw dawa pa marhay na gibo

Mapait an pagnamit kun an iba nag-aasenso

Dai na nakakatabang, an panraraot tinutuyo


Tigsik ko an mga tawong gahaman sa yaman

Pagsasadiri kan mga magurang, pig-iiriwalan

Maghalat sana kuta na man na sinda tawanan

Orog kun abot sana sa pamilya, dai makiaram


Tigsik ko ining maisog, makatakot na pating

Alagad kun an lubas, kalunggay na nahihiling

An takot, hadit, tarakig kaini dai nang kabaing

Kaya kaskas sa pagdulag, biyong nagkakagsing


Comments


bottom of page