top of page

TUBIG!!!Paghali ko kan Hulyo pasiring Canada, igwa nin bulos an gripo sa harong, bulos nin tubig pamparigos asin panlaba bakong inomon ta an tubig sa irarom kan daga sa samuyang barangay San Jose talagang madarag, maaskad, dai pwedeng inomon.


Pagbalik ko sa Pilipinas sa katapusan kan Setyembre, an inabutan kong bareta sa Milaor mayong tubig sa Poblacion asin anom na bulan bago ini makabalik. May bill pa akong 400 pesos na mayo man konsumo.


Ngalas ako ta an sabi pribadong nang grupo an nagpapadalagan kan tubig sa Milaor bako na an dating Maylaud Water District.


Naguiguiromduman ko kan taon 2019 an sabi ni Mayor Lhabas tabangan ko siyang magcumbincir sa mga tao na an Metro Naga Water District iyo na an magkapot sa tubig kan Milaor. Orogmahon kadto sinda Boy Claro, Nelson Caceres, Raul Repane, Marlin Monte Ortiz asin Bong Avanceṅa ta an sabi ninda sa wakas makakanamit na kaming tubig Naga direktamenti sa pighahalian sa Naga asin Pili.


Kaya lang paka-election kan taon na idto biglang nagbirik an huyop kan duros ta nagkambyo man an isip ni Mayor.


Habo na sa MNWD ta an gusto daa sainda na an mga empleyado sinda pa an mapa-sweldo kaya siyempre maaapektaran an politika ni Mayor.


Pig-anunciar ni Mayor Reyes na igwa siyang kaulay na pribadong kumpaniya na iyo an masangli sa water district.


Dai pigsabi an pangaran kan may sadiri kundi iyo na palan ining Milaor Water Corporation.


Kan naka-aguing election ibinoto guiraray si Mayor Lhabas Reyes sa pagtubod na maguiguin marahay-rahay na an tubig sa Milaor, inomon, pamparigos asin panlaba. Kaya lang an problema ngonyan na mga ngonyan mayo na lugod nin tubig.


Tubig baha na lang lugod an igwa kun makusog an uran o nagbabara-bagyo.


Antes mag-abot an mga Espanyol an banwaan na ini na sakop an banwaan na San Fernando asin Pasacao pig-aapod Maylaud, an boot sabihon palibot nin tubig garo dagat.


Kaya lang palibhasa bilot an mga Kastila an nasayod ninda Milaor embes na Maylaud.


Haluyon nang problema an tubig sa Milaor ta ini talaga kababan, pinaka-hararom na parte kan basin area o an pigbabansagan na lubot kan planggana kan Bicolandia.


Pigburugtakan nin tubo kan panahon ni depuntong Mayor Edgardo Felizmenio.


Nag-utang nin milyones de pesos sa Local Utilities Water Administration (LUWA) tanganing takudan nin tubo an 13ng barangay sa población sa pagdistribuir nin malinig na tubig sa gabos na residencia sa parting ini kan banwaan.


Kaya lang saraditon si tubo asin maati man guiraray an tubig lalo na sa mga barangay kan San Roque, San Jose abot sa Balagbag. An medyo malinig lang sa parting Del Rosario asin Santo Domingo.


An mayoriya kan rinibong consumidores nin tubig sa población nagbabakal man guiraray nin tubig na pigdidistribuir kan mga truck nin negosyante aro-aldaw na 7 pesos an kada container.


Dai lang nag-nguiguirirong asin nagrereklamo an mga tao sa pagtubod na maririsolberan kan municipyo an problema sa tubig sa lalong madaling panahon.


An problema orog na nagruro ta embis na maluya lang an bulos kan tubig nag-untok na lugod padagos. Kadto an pigpaparigos tubig Milaor ngonyan an pigpaparigos kan mga taga-Milaor tubig Naga o tubig Pili pa.


Bako lang ngorob-ngorob an madadangog sa mga taga-Milaor kundi arangot na asin gusto nang mag-alsa kontra sa mga nanunungdan.


Dai sinda nagtutubod na sa laog nin anom na bulan may tubig na ta tibaad lugod an problema sa tubig kan taga-Milaor pang-forever na.


Bistado an mga taga-Milaor ta an bitis may alipong dara kan paglamutaw sa tubig baha, an bado na puti madarag asin an yukyok mapungaw nin huli sa daing datang parong kan tubig.


An kurahaw kan mga taga-Milaor ngonyan..TUBIG!!!TUBIG!!! TUBIG!!!

Comments


bottom of page