top of page

1967 KomiksAno daw kun igua man lamang naka giromdom sa sarong komiks na mas magayon pa sa Liwayway asin Bulaklak, asin mas makahulugan pang pagbasahon asin sarayon kesa sa Pilipino Komiks, Hiwaga, Lagim, Pinoy Klasiks, Wakasan, asin dakulon pang iba. An komiks na sinasabi ko iyo an “ Ang Tao”, nagluwas kan mga ultimong taon kan dekada sisenta, ini iguang sukol na kabanga kan ordinaryong komiks asin iguang bastanteng hibog kaya dakulon nin laman na magayon basahon. An komiks na “ Ang Tao” pig pupublikar kaidto kan Rice and Corn Adminstration ( RCA) ini an oficina na ngonian pig pangaranan nin National Food Authority. Nagkaka igua nin isyu kaini sarong beses sarong bulan, magayon an papel kaini, makintab an kober asin de kolor an mga retrato. Ipinapahiling digdi an mga proyekto asin programa kan gobyerno manonongod sa pagtatanom nin paroy asin pag titienda nin bagas. Nahihiling digdi an maogmang buhay kan mga paraoma, an mga aktwal na retrato nin mga nag aani nin paroy sain man na lugar kan Pilipinas. Asin an saro sa tampok kan “Ang Tao” iyo an komiks na makonsuelo, ini sarong karton na an pagka drawing hawig sa mga Kwentong Barbero. An komiks iyo an manonongod ki Procopio, sarong maskuladong soltero sa baryo, na an saiyang elosyon, iyo si Luningning, sarong magayon asin mahinhin na daraga sa baryo. Arog kan mga istorya sa pelikula asin ibang komiks, an buhay ni Procopio iyo an nagseserbing bida sa buhay kan mga taga baryo, garo siya sa FPJ na taga salbar kan mga naapi sa baryo. An saro pa sa nagtataong kolor sa istorya ni Procopio iyo an sarong Japanese Struggler na si Sgt. Nakangisi, inapod ining Nakangisi ta pirmeng bukas an nguso asin ruluwas an mga ngipon. Bako man traydor sa istorya si Sgt. Nakangisi kundi saro man siyang soldados kan Japanese Imperial Army na ribong kun sain maistar ta tapos na an giyera alagad dai pa siya maka lantad sa baryo ta ginagarapo kan mga tawo. Garong nakaka hawig an saiyang buhay ki Hiroo Onoda an Japanese Struggler sa Lubang Island sa may Mindoro, na haloy nagtago sa bukid ta an pag huna niya dai pa tapos an giyera. Si Sgt. Naka ngisi bako man kalaban ni idol Procopio, ta dai man ini nagkaka sabatan nin dalan asin mayo man ginigibong maraot sa mga tawo si Sgt. Nakangisi ta an solamenteng hagad sana man kaini iyo na matabangan siya kan mga tao na makabalik na sa Japan. Magayon an dalagan kan istorya ta ipinapahiling duman na an mga hapones bakong kalaban ta sinda mga tawo sana man sa Japan na pig sugo na maki giera sa mga amerikano. Aram man niato na kan WW2, igua nin mga maisog na hapon asin igua man maboot, saro sa maboot iyo si Sgt. Nakangisi, dai ini nagbabalos maski burukol na an payo sa pagdaklag nin gapo hale sa mga pilyong kaakian. Mayong pinag iba si Sgt. Nakangisi sa gawi kan mga “Bear” duman sa bukid kan Canada, na nag hihikap sa mga kusina nin mga harong tanganing mag hanap nin sinapna asin mga sagmaw tanganing kakanon. Iba man sa buhay ni Hiroo Onoda, na nungkang magbaba sa población sa katakutan na siya baranogon kan mga tawo, asin solamenteng naaraman niya na tapos na an giera kan magpa uran an eroplano nin mga papelitos na nagsasabi sa mga nagtatagong mga hapon na maglantad na ta sinda ihahatod sa Japan. Si Prococio, na matibay sa buntolan arog ni FPJ, mayong ginibo sa buhay kundi isalbar an mga kababaryo gikan sa pang aabuso nin mga parahabon, mga abusadong body guard kan maisog na Haciendero, kaya grabe an pagka moot saiya ni Luningning. An istorya ninda Procopio asin ni Luningning igua man nin theme song, ini kundiman na “ Kung ang sinta’y ulilain, sino pa kayang tatawagin, kung hindi si Neneng kong giliw, naku, kay layo sa piling”. An kagayonan kan komiks na idto, pinag aaragawan kan mga kaakian lalo na an sakuyang mga kaklase sa Santa Cruz Elementary School ta naoogma sindang magbasa. Ako sana an igua kan komiks na “Ang Tao” ta pig tatao sakuya kan sakuyang ama na kaidto nagtatrabaho sa Rice and Corn Adminstration. Saro sainda iyo si Engr. Homer Abugao, kaklase ko kan Grade 5, asin ngonian permanenting nag eerok sa Toronto Canada. Sa samuyang paghihilingan tuyong nagbabakasyon siya sa Pilipinas, dai nanggad siya nakakalingaw na mag istorya tungkol sa kagayonan kan komiks na “Ang Tao”, sarong komiks na malinig pagbasahon, bagay sa mga tawong gusto nin kaalingan asin mayong bastos asin kararatan. Ano daw kun an RCA ngonian NFA igua man lamang nin file kan komiks na “ Ang Tao”.

Comments


bottom of page