top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Ano an boot sabihon kan ka sabihon na “an mga bagay na tunay na mahalaga, puso sana an nakakahiling.” Minagalang, Karen Dear Karen, Tamang-tama an kasabihan na ini mantang harani pa sa sato an inaapod na kaaldawan nin mga puso o Valentine’s Day. Normalmente sa eskuwelahan, dawa ngani sa harong, an mga kaakian tinotokdoan na gamiton an isip. An pag-adal, pagbasa, pag bilang, pag-eksamen, asin iba pa - gabos ini tabang tanganing magtalubo an isip nin tawo. Kaya man nagkaka-igua nin dunong asin nagrararom an kadonongan nin tawo. Alagad, marhay na romdomon na bako sana an isip an kakayahan nin tawo. Igua siya nin puso na instrumento man nin pagsabot asin pagpili. Ata ngani sabi ni Pascal, ‘an puso igua man nin mga rason na dai kayang saboton kan rason mismo.’ (The heart has its reasons, which reason itself cannot comprehend.) Kaya man bako sana dapat an isip an papagyamanon, kundi pati an puso. Sa paagi kan satong puso nasasabotan niato an mga orog na hararom na mga realidad kan buhay arog baka kan satong mga relasyon, kan mga pagsakit sa buhay, kan karahayan asin karatan, kan pakikipag-kapwa, asin dakul pang iba. Makanos kung an sarong aki dakul an naaaraman - matali alagad ‘dai nin ugali’. Makanos kun an sarong tawo dakul an naaraman alagad dai nin pakilabot sa kapwa, dai nin pagmangno. Kun kaya kaipuhan na atamanon asin papagyamanon an mga mata kan satong puso. Sa bagay na ini dakulang bagay an pagtubod, pagkamoot asin an mga virtudes. An pagkanood kan mga virtudes mga ensayo para sa puso. Kaya mahalaga an pag-ataman asin pagpatalubo kan satong puso, orog na sa panahon na ini, na garo baga an mga bagay na mahalaga idto sanang nasasabotan asin naipapaliwanag kan rason (reason). Dakula asin mahiwas an pagtalubo kan pag-isip nin tawo. Alagad kaipuhan magmaan huli ta bako sana an isip an paagi kan pagsabot kan kinaban, yaon man an satuyang puso. Sabi kan kagsurat kan Little Prince: ‘What is essential is invisible to the eye.’ An mga bagay na tunay na mahalaga an puso an nakakahiling. Sa ebanghelyo tinuyaw ni Jesus an mga tawo kan sinda nagdududa: ‘Dai nindo nahihiling?’ (See Gospel for yesterday for the text) Sa aldaw nin mga puso, ipagpasalamat niato sa Dios sa pagtao sato nin isip asin puso tanganing mamidbidan asin mamotan ta Siya, siring man an saiyang mga linalang. Happy Valentine’s Day! Minagalang, Father

bottom of page