top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Ano po an halaga kan pagromdom kan Semana Santa? Bakasyon man po baga kuta. Minagalang, Monique Dear Monique, Marhay na romdomon asin dai paglingawan: an mga aldaw kan Semana Santa bako man orihinalmenteng mga aldaw nin bakasyon. Ini mga aldaw na ipinapanongod sa pagcelebrar o pagobservar nin mga mahalagang misteryo kan satong pagtubod Cristiana. An Semana Santa - mga banal na aldaw kun nuarin satong ginigiromdom an mga mahalagang momento sa buhay ni Jesus, orog na an mga huri niyang aldaw asin oras digdi sa kinaban. Ini paglaog sa misteryo kan ‘pagsakit (suffering), pagkagadan (death) asin pagkabuhay-liwat (resurrection) ni Jesus. An apod niato kaini “MISTERYO PASCUAL”. Kun hihilngon o uugidon ini paglaktaw o pagbalyo hale sa kasalan, kagadanan asin kadikloman pasiring sa liwanag asin pagkabuhay-liwat. An tataramon sa Hebreo na ‘Pesach’ boot sabihon paglaktaw. Digdi hale an tataramon na ‘pascual’. An mga aldaw na ini, ata ngani an bilog na panahon nin Cuaresma, sarong pagpagiromdom asin pagpagamiaw sato na kita gikan sa daga asin kita mabalik sa daga (You are dust and unto dust you shall return); na may hangganan an satong buhay. Ini tamang paggiromdom sa sato na mantang nag-uuswag an satong kamugtakan materyal, ini may hangganan o minalipas sana. Siring na an satong hawak asin an nagigibo kaini igua nin hangganan. Tamang panahon an mga aldaw na ini na maghorop-horop kan halaga kan satong buhay asin balikan an mga bagay na tunay na mahalaga. Mantang gabos igua nin halaga, igua nin bagay na mga mas orog an halaga. An pagsakit asin pagkagadan ni Jesus sarong halimbawa asin mensahe sato na an satong buhay bakong para sa sadiri sana. An buhay bakong para sa pagtrabaho o sa pag-asenso sana. An satong buhay bako sanang para sa pansadiring kaogmahan. Si Jesus mismo nagpahiling asin nagpatunay sa sato kan buhay na idinudusay para sa kapwa. Boot sabihon, an satuyang pagtalubo asin padagos na pag-asenso bilang tawo asin bilang indibidwal, orog na nagigin makahulugan kun ini ihinihiras o ginigibo para sa kapwa. Kun siring, dai lugod kita maogma o makuntento kun kita sana an naoogma. An mga seremonya asin mga ritwal sa laog kan Semana Santa nagpapagiromdom sato kan dakulang pagkamoot nin Dios: sinugo niya an saiyang Aki nganing mahawas kita sa kasalan; tanganing magka-igua kita kan kapanoan nin buhay. An kapanoan na ini dai naitatao nin kayamanan, kakayahan o popularidad. Kaya an mga aldaw na ini kan Semana Santa, okasyon nin paghorop-horop, pag-eksamen kan sadiri, asin midbidon liwat an halaga kan satong buhay; maghapot kun pasaen an satong paglakaw. Mahiling lugod nitao na an gabos niatong pinagpagalan, an gabos na mga bagay digdi sa daga may hangganan. An bakasyon nin duwa, tolo o pirang aldaw malilingawan sana. Dai kita nagsasabi na dai magbakasyon. Kundi dai lugod niato pagpabayaan na mawaran kita nin panahon para sa seryosong pag-isip-isip, paghorop-horop, pagpangadie para sa satong sadiri. Dai lugod niato isakripisyo an satuyang espiritwal na salud. An Cuaresma asin an Semana Santa bako sanang pagsakripisyo, kundi ini pagmidbid ki Jesus, Aki nin Dios, na nagpasan kan krus para sa kaligtasan niato. An dalan kan krus, dalan pasiring sa katotoohan kan satong pagkatawo. An nangyari ki Jesus, nagpaparomdom sato kan satong kasombikalan asin kaluyahan. Kaipuhan niato nin paraligtas, nin paratubos. An pagtubos sato dai ginibo sa paagi nin giyera o pagsakop sa sato, kundi sa pagdusay nin buhay. Hararom an mga misteryo kan mga aldaw na ini, mga misteryo na dai matutukad sana kan isip, kundi kan satong pagtubod. Na an Diyos magtios, pasakitan, asin pan nin kagadanan, pano niato ini sasaboton? Alagad siring kaini an pagpamidbid nin Diyos kan saiyang pagkamoot. Kita minasunod ki Jesus sa pagpasan kan Krus, pasiring duman sa Calvario, sagkod sa saiyang pagkagadan. Alagad bako digdi tinatapos an gabos, kundi minasunod man kita sa saiyang liwat na pagkabuhay. Ini an Misteryo Pascual: hale sa paka-oripon nin kasalan pasiring sa katalingkasan; hale sa kagadanan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Magin makahulugan lugod an saimong pag-observar kan Semana Santa nganing bako sana an hawak niato na matawan nin pahingalo, kundi an satong kalag makamate nin pagpanibago (spiritual renewal). Minagalang, Father

bottom of page