top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Ano man na kahulugan kan Easter? Garo baga hugak ngani an namamati kan kadaklan ta baralikan na naman sa trabaho. Garo baga bakong kasing-ogma an Easter kun ikukumpara sa Christmas. Minagalang, Emmalyn Dear Emmalyn, Garo nanggad mas namamati an kaogmahan kan Christmas ta dakul an dekorasyon, dakul an regalo, igua nin mga parol asin mga Christmas carols. Mas halawig an bakasyon. An Easter, garo baga Domingo sana na pakatapos kaini, purulian na, baralikan na sa trabaho, balik eskuwela -balik sa normal na gibo. Bakong makangalas na igua nin halong hugak an pagmate kan iba. Dawa siring kaini an mga circunstancia, Easter Sunday o an Domingo nin Pagkabuhay-liwat iyo pa man guiraray an pinaka-banal na aldaw kan satong pagtubod. Huli ta iyo ini an aldaw na dinaog ni Jesus an kagadanan asin kasalan, sa pagtubos sa sato gabos. Kaya mahalagang gayo an aldaw na ini. Ini ipinagpapadagos niato sa Eastertime o an panahon nin Pagkabuhay-liwat (Season of Easter). An pagkabuhay-liwat nin Kagurangnan patunay na si Jesus an Mesias, an Kagtubos -siya an Kagurangnan. Sa panahon niato na marikas an dalagan kan progreso sa teknolohiya, pati an dalagan kan buhay niato garo baga sobra an rikas; dakulon an nag-aagaw kan satong atensyon asin kakayahan. Dakul an nakakamati na gulpi sindang ginigibo, dakul an pinagsisibotan alagad garo dai nin kapanoan (fulfillment). Namamati man niato ini pakatapos na makamit niato an satong mga pangarap, mabakal an mga bagay na satong minamawot, makua an mga premyo na boot niato -madalion sanang nawawara an kaogmahan na dara kan mga ini. Igua man sato na padagos na naghahapot kun noarin mahahawas sa pagtios; kun noarin matatapos an mga iriwal; kun noarin magian an mga pinapasan. An mga realidad na ini nagdadara sato sa kahulugan kan buhay, kan satuyang futuro asin kun pasaen an direksyon kan buhay niato. Dai man gayod niato manenegaran na maski ano pa man na kayamanan igua kita o kinabanon na naginibohan digdi sa daga dai niato ini madadara. Mahalaga an mga ini, alagad ini mga kasangkapan lamang tanganing mabuhay na marahay asin may kahulugan. Alagad, sabi ngani kaiyan, ‘pakatapos kaini gabos, ano na?’ An satuyang mensahe iyo na igua nin Kagurangnan na orog na dakula kaini gabos; labaw pa sa gabos na bagay. An Pagkabuhay-liwat nagdadara sato sa realidad na labaw pa sa sato -an realidad nin Dios; kan satuyang hangganan digdi sa daga, asin an paglaom para sa buhay pakatapos kan buhay digdi sa kinaban. Lugod an Pagkabuhay-liwat ni Jesus magtao sato nin bagong espiritu, bagong paglaom asin bagong kusog tanganing atubangon an mga hamon kan buhay. Imbes na hugak, asin kapagalan an mamati niato, panibagong kusog, dagdag na enerhiya asin mas hararom na pagtubod, paglaom asin pagkamoot lugod an magka-igua kita sa padagos na pagpakarhay kan satuyang sadiri, kan satuyang mga familia asin comunidan, kan banwaan asin kan satong nasyon. Happy Easter saimo asin sa saimong familia, Emmalyn. Minagalang, Father

bottom of page