top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Ngonian na summer nahiling ko na igua nin mga training para sa mga ministers sa Liturhiya, arog kan lectors, commentators, lay eucharistic ministers, collectors, pati mga sacristanes, asin iba pa. Tano man po ta kaipuhan man magtiripon guiraray? Kan nakaaging taon ginibo naman ini. Boot ko pong malinawan. Salamat po! Minagalang, Jan Dear Jan, Salamat sa saimong hapot. Marahay na igua kaining mga formation activities na siring sa saimong sinabi. Bago ko simbagon an hapot mo, marhay muna na sabihon na an mga ministro or ministries na sinambit mo sarong patunay kan pagmawot asin paghingowa kan pagpanibago na ginibo kan Simbahan. Bago kan 1965, an mga seglar (or lay faithful) daing gayo nin partisipasyon sa Liturhiya, halimbawa sa misa. Halos gabos an padi o mga clero an may papel sa misa. An mga ordinaryong parasimba, minasimbag sana. Alagad pakatapos kan ika-2 Concilio Vaticano tinawan nin mas dakul na papel an mga seglar o mga laiko. Kaya nagka-igua na nin mga lectors, commentators, collectors, lay eucharistic ministers, etc. Dati mga clero sana an nakakasakat sa altar. Ngonian, an mga ministro nakakasakat na sa altar. An espiritu kan Vatican II iyo an aktibong partisipasyon kan gabos sa Liturhiya asin sa buhay kan Simbahan. An espiritu kan mahalagang pangyayaring ini iyo an pagpanibago o renewal, updating. Halos gabos na aspeto kan buhay kan Simbahan an nagin direksyon iyo an pagpanibago. Siring man liwat na tinawan nin doon an katotoohan na ‘Ecclesia semper reformanda’. Boot sabihon, an Simbahan priming nangangaipo nin reforma. ‘Ecclesia semper purificanda’, an Simbahan pirming nangangaipo nin pagbabago asin pagpakarahay kan sadiri. Masasabi man niato ini sa satong sadiri bilang tawo. Kaya man kita gabos, magin padi, diakono, mga seglar/laiko, mga ministro - pirming nangangaipo nin pagpanibago. Huli kaini, mahalagang gayo an ‘formation’. Kaipuhan an padagos na pagpagiromdom, pag-adal, pag-hingowa na pakarhayon an estilo nin pagkabuhay asin paglingkod. Kaya man mahalaga an ‘renewal’. Dagdag pa, dakul na mga pagbabago an nangyayari sa palibot niato an nakaka-apekto sa buhay niato bilang persona, bilang Simbahan. Kaya kaipuhan na gayo an padagos na pagpanibago (renewal and updating). Salamat, Jan. Minagalang, Father

bottom of page