top of page

SURAT KI FATHER


Dear Father, Ako po sarong Catolico. Sa pagmate ko, mas importante an gibo kisa sa pagsimba. Mayo man po nin saysay an magparasimba alagad maraot na buhay. Ano po masasabi mo kaini? Salamat po! Minagalang, Ferdinand Dear Ferdinand, Sa enot na pagdangog garo tama ka. Alagad, dai ako mauyon saimo. Para sako, parehong mahalaga an gawe asin an pagsimba. Duman sa mga pareho mo an paghiling, masabi sinda: dai na sana magsimba kun maraot man sana an buhay mo. Peligroso an arog kaining atitud. Huli ta gabos kita igua nin kaluyahan. Asin madali magsabi: huli ta igua kitang mga pagkukulang, dai na kita magsimba; huli ta magkakasala man sana kita, dai na kita magdolok sa Diyos. Sa mga nag-uuyon sa kaisipan na ini, madaling magtao nin ‘excuse’ na dai na magsa-Dios. Ini nagigin ‘sarahutan’ tangani na dai na mag-utob kan mga obligasyon relihiyosa. Kun kaya bako ini an marahay na atitud. Dapat hilingon na parehong mahalaga an pagsimba o pagsa-Dios asin an marahay na pagbuhay. Iguang mga tawo na nagsasabi, basta ako mayong nakukulgan, dai ko na kaipuhan magsa-Dios. Ini nagigin aktibista sana. Bako kitang mga perpektong tawo, kun kaya maski naghihingowa kitang magrani sa Dios, igua pa man guiraray kitang mga kaluyahan. Kun kaya, mas tama na itokdo na parehong mahalaga an pagsa-Dios asin pagkabuhay na marhay asin toltol. Dagdag pa, kun tunay asin sincero an pagkikipagkapwa, ini man nagdadara sato sa Dios. Siring man kun tunay asin sincero an pagsa-Dios, ini man nagdadara sato sa satuyang kapwa asin sa marhay na pagkabuhay. Minagalang, Father

bottom of page