SURAT KI FATHER

Dear Father, Sa pagpoon kan School Year, an mga eskuwelahan nagkaka-igua kan inaapod na Mass of the Holy Spirit. Ano man po ini? Minagalang, Ronel Dear Ronel, Ining nakaaging Domingo minacelebrar pa saka kita kan Solemnidad kan Pentecostes -an paghilig kan Banal na Espiritu, kun nuarin an mga apostoles nakapagtaram nin manlaen-laen na tataramon. Susog sa Biblia: Nagka-igua nin mga dilang kalayo . . . asin sinda napano kan Espiritu Santo (Cf. Acts of the Apostles 2:1-11). Asin nagpoon sindang magtokdo, mabalangibog kan marahay na bareta. An Espiritu Santo iyo an ikatolong persona kan Santisima Trinidad. Siya an ipinangako ni Jesus na ipapadara sa saiyang pagbalik sa Ama, asin iyo man an saiyang itinao sainda: “Mapasaindo an katoninongan. Siring na an Ama sinugo ako, kamo man sinusugo ko. Pakasabi kaini, hinayopan niya sinda asin nagsabi: “Akoa nindo an Espiritu Santo. An mga kasalan na saindong patawadon mapapatawad, an dai nindo patawadon -dai mapapatawad.” (John 20:19-23) An Espiritu Santo iyo an ginigikanan nin mga biyaya asin mga kakayahan sa paglingkod. (Cf. 1 Cor. 12:3-7, 12-13). Kaya man inaarang niato an Espiritu Santo tanganing warasan kita kan saiyang mga biyaya, arog baga kan Kadonongan, Pakasabot, Pagkatakot sa Dios, Kusog nin Boot, aisn iba pa. (Gifts and Fruits of the Holy Spirit). An mga ini kaipuhan niato sa aroaldaw na pagdesisyon, siring man kaipuhan na gayo ini kan mga paratokdo asin mga nag-aadal. An Espiritu Santo iyo an padagos na nagpapabanal asin nag-aantabay sa Simbahan. Kaya an pag-apod sa Espiritu Santo paghagad kan saiyang pag-antabay asin pagbantay tanganing kita na mga nagsusunod ki Cristo Jesus magin banal asin danay na magtalubo sa pagkamoot nin Dios. Siya an Espiritu na nagtatao nin liwanag, ranga asin kaogmahan. Kaya man an comunidad, sa eskuwelahan o sa parokya, tama sanang mag-arang sa Espiritu Santo, kan mga biyaya na kaipuhan para sa pagpatindog kan banwaan nin Dios. Hinahagad niato an Espiritu Santo na maghilig asin mag-erok sa sato tanganing mabago an lalawgon kan kinaban; mapakarhay an satuyang kamugtakan, orog na an mga nagtitios asi nasa kahorasaan. Tama nanggad na sa pagpoon kan Academic Year, an mga eskuwelahan, maghagad kan tabang asin pag-antabay kan Espiritu Santo. Minagalang, Father