top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Sige man po an pangadie ko para sa katoninongan, pero tano po ta garo baga nagdadakul an kariribokan sa palibot niato? Minagalang, Carmina Dear Carmina, Masakit simbagon an saimong hapot. Gabos kita igua kan siring na kahapotan. Pirmi tang sinasabi “Peace is elusive”. Maulyas an katoninongan. Dakul na lugar sa kinaban, sagkod digdi sa satong nasyon igua nin giyera asin mga akto nin terorismo. Masakit saboton ini, garo baga sa sarong familia na naghihingowang magin marahay alagad iguang nasusumpungan na mga kadificilan. An saimong hapot nagdadara sato liwat sa misteryo kan karatan (mystery of evil). Alagad, dai lugod ini magpugol sato sa paghanap asin pagtrabaho para sa katoninongan. Sabi ngani kaiyan: An katoninongan sarong biyaya asin misyon (Peace is both a gift and a task.) Asin maski mayo nin giyera, dai boot sabihon igua na nin katoninongan. Puedeng mayo man nin garadanan sa palibot niato alagad napupurisaw an satong mga puso. Kaipuhan nanggad na kita magtrabaho para sa katoninongan. Bako ining ‘automatic’. Kadaklan sa sato mayo kitang direktamenteng maginibo sa mga giyera sa Syria o sa Marawi. Alagad dawa siring, kaipuhan na padagos kitang magtanom nin katoninongan saen man kita. Dapat niatong maromdoman na anoman na iriwal, anoman na garadanan minapoon sa puso nin tawo. Siring na an kasulo minapoon sa sarong sadit na sabrit, iyo man an giyera asin garadanan. Kun kaya mahalagang gayo na an mga banhi nin katoningan maitanom sa mga puso niato asin kan mga kaakian. Kaipuhan niato maggibo nin mga gawe nin katoninongan asin karahayan. Maski harayo kita sa giyera or lugar nin ralaban kaipuhan tang maghiras nin katoninongan. Minapoon man sa saradit na gawe an marahay asin matoninong na kapalibotan. Dai kita mag-ontok sa pagpamibi huli ta biyaya man ini, orog na an katoninongan na bakong gikan sa kinaban, kundi sa Dios. Padagos kitang maglaom sa karahayan nin tawo asin sa pagkaherak nin Dios. Igua nin mga paagi na labaw sa satong pag-isip. An satong pagtubod sa Dios asin tiwala sa saiyang kapangyarihan iyo an matabang sato tanganing mahiling an kahulugan kan mga nangyayari sa buhay niato asin sa palibot niato. Sa satong mga familia asin mga comunidad, kaipuhan niatong padagos na maghiras-hirasan nin katoninongan, dawa na sa paghiling niato masakit. Dai ka mag-ontok na maglaom, magtrabaho asin magpamibi para sa katoninongan. Kaipuhan ta ining gayo. Pagsararoon niato an satong mga paghingowa nganing makamtan niato an katoninongan. Minagalang, Father

bottom of page