top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Igua po nin helang an sakuyang Lolo. Medyo malala na po. Pero si Mama habo pa po magpaapod nin padi para mag-oleo saiya ta baka daa sabihon magagadan na si Lolo. Tama daw po ini? Minagalang, Joaquin Dear Joaquin, Kaidtong mga panahon an pag-oleo, na sa ingles inaapod na ‘anointing of the sick’ ginigibo kun an may helang madali nang magadan. Kaya man ini dati inaapod na ‘extreme unction’. Kaya an dating paghiling sa sakramentong ini, kun nuarin magagadan na. Alagad, nagtalubo man an satong pagsabot asin pag-apreciar sa sakramentong ini. Mantang iyo pa man ini an huring sakramento, ini itinatao kun yaon an peligro nin pagkagadan. Alagad dai na paghalaton kun nuarin comatose na, dai na nagmumuklat o dai na nakakataram. Mas marahay ngani kun makakakumpisal pa asin nakaka-ako pa nin komunyon an may helang. Mas marahay sa may helang an magka-igua nin katoninongan sa puso asin sa kalag orog na kun yaon an peligro nin kagadanan. Kaipuhan maromdoman na an sakramentong ini, mahihiling sa Biblia, iyo an pagpamibi sa may helang tanganing magianan sa saiyang pagsakit o kulog, asin yaon an posibilidad na marahay kan saiyang helang. Sa Biblia yaon an patanid na kun igua nin may helang apodon an mga ministro kan simbahan tanganing lahidan nin oleo an may helang asin pamibian. An pamibi asin pagtubod nagdadara nin kaomayan. An satuyang buhay-pagtubod poon sa pagkamundag sagkod sa huring oras niato digdi sa daga nangangaipo kan danay na pangataman kan grasya nin Dios. An mga sakramento iyo an mga tanda kan grasya asin pangataman nin Dios. Sa sarong tawong may helang bako sanang nutrisyon o bulong an kaipuhan. Kaipuhan man an grasya asin an pagbulong nin Dios. Ata ngani an mas magabat darhon iyo an mga lugad asin helang sa puso asin kalag. Sa sakong ekperiensya bilang padi asin sa pagtao kan sakramento nin pag-oleo, dakulang kagianan an namamate kan mga nag-aako kaini -bako sanang sa pasyente kundi pati man sa familia kan naghehelang. Kaya marahay na si Lolo mo matawan na kan sakramento nin pag-oleo. Ini lugod magtao saiya nin kusog asin kun makapag-komunyon siya, ini magin balon asin kakanon sa pagbiyahe (viaticum). An sakuyang pamibi para sa saimong Lolo. Minagalang, Father

bottom of page