top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Harani na naman an Peñafrancia Fiesta. Nadangog ko po sa sarong padi na an pagdebosyon, dai nakakadagdag o nakakabawas sa kapangyarihan ni Jesus. Tano pa man ta kaipuhan pa an mga seremonya asin mga gawe nin pagdebosyon ki Santa Maria kun dai man palan nakakadagdag o nakakabawas sa gawi nin pagligtas ni Jesus. Boot ko pong maliwanagan. Salamat po! Minagalang, Sarah Dear Sarah, Tama an saimong nadangog - na an satong pagdebosyon ki Santa Maria dai nakakadagdag o nakakabawas sa gawe nin pagligtas ni Jesus, huli ta si Jesus nanggad an satuyang kagtubos. Alagad, minimidbid niato an mahalagang papel ni Santa Maria sa satuyang kaligtasan. Asin an gawe nin pagmidbid na ini, paggalang asin pag-arog sa pagmidbid na ginibo ni Jesus mismo. Magigiromdoman na duman sa pamitisan kan Krus, tinugon ni Jesus sa siyang padangat na disipulo na si Juan: “Uya an saimong Ina.” Siring man, kun igua nin sarong aarogan o modelo nin tunay na pagsunod ki Jesus, ini si Santa Maria - na poon kan siya pinili na magin Ina kan Paratubos, nagdusay siya kan saiyang bilog na sadiri. Sabi niya sa anghel: “Mangyari sako siring sa saimong sinabi.” Bakong makangangalas na poon pa kaidto sa mga enot na panahon kan kasaysayan kan Simbahan, sagkod ngonian - sa bilog na kinaban, yaon an hararom asin mahiwas na debosyon ki Santa Maria. Sa satuyang pagdebosyon ki Santa Maria, padagos kitang pinapatanidan, na kun tunay an debosyon, ini orog na nagdadara sato pasiring ki Jesus. Sa saiyang bilog na pagkabuhay, si Santa Maria, dai itinokdo an saiyang sadiri kundi si Jesus. Sa enot na milagro duman sa kasal sa Cana, sabi niya: “Dangogon nindo an sabihon Niya saindo.” Kaya man an satuyang pagromdom saiya arog baga kan Fiesta kan Asuncion (Agosto 15), kan saiyang Pagkamundag (Septiembre 8) asin kan Peñafrancia Fiesta, kapahayagan kan satong paggalang ki Santa Maria, na inaapod niatong Ina. Dakulang tabang, inspirasyon asin kagianan an mahihiling niato: igua kitang kaiba sa satong paglakaw. Igua kita nin madodolokan. Igua nin kasabihan sa Latin: “Ad Jesum Per Mariam.” Pasiring ki Jesus sa paagi ni Maria. Minagalang, Father

bottom of page