top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Madali na naman an Peñafrancia Fiesta? Uso pa man daw po an mag-prusisyon o mag-pilgrimage sa panahon na ini? Minagalang, Celia Dear Celia, Sa pagmate kan iba ‘outdated’ na an pag-debosyon. Sa panahon na makusog an ‘secularismo’, yaon an tentasyon na mawaran nin panlasa sa mga bagay na espiritwal. Ata ngani, saro sa mga senyales kan presenteng panahon iyo an pagdagdag kan materialismo. Tama sanang paggiromdomon kita na bako sana kitang materyal; bako sana kitang hawak asin laman. Igua kita nin kalag. Sabi ngani ni Jesus: ‘Bako sanang sa tinapay nabubuhay an tawo, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso nin Dios.’ Bako sanang trabaho an kaipuhan na pagsibotan niato. ‘Anong saysay kan buhay nin tawo kun makua niya an gabos, alagad mawara an saiyang kalag?’ sabi pa ni Jesus. An mga jovenes ngonian pirming may kapot na ‘gadgets.’ Alagad, daw gurano ka-sophisticated kan gadget, dai man kaini nasisimbagan an kapungawan, an kakulangan sa pagkamoot. An satuyang debosyon ki INA, sarong pagparomdom sa sato kan espiritual na realidad. Tama an sinabi ni Mother Teresa: ‘An kagutoman sa pagkamoot orog na masakit haleon kisa kagutoman sa tinapay.’ Sa fiesta –sa pagsongko ki Ina sa Simbahan, sa pagprusisyon, sa pagpamibi kan rosaryo, sa pagpadagos nin mga peregrino, sa paghimo nin mga sakripisyo –kita nagkaka-igua nin oportunidad na mag-ontok asin mag-eksamen kan sadiri; mag-ontok asin paghorop-horopan an satuyang buhay, tanganing masabotan ta an kahulugan kan satong mga pagsakit, pagduda asin mga kadificilan. An fiesta man pagpasalamat sa Mahal na Dios, sa paagi ni INA, para sa mga biyaya asin tabang na padagos niatong inaako. Na dawa dakul an hamon sa buhay, nakakayanan pa niato an mga ini. Na maski na ngani nagkukulang-kulang, nakakakua pa man guiraray pag-abot kan panahon. An pag-debosyon ki INA, magin sa panahon kan fiesta, o kada sabado, o aroaldaw, sarong gawe na nagpapatunay kan pagigin tawo niato. An gawe nin pag-debosyon –an pagdedikar o pagdusay nin buhay para sa kapwa o sa sarong kamawotan, dai niato ini nahihiling sa ibang mga linalang. May mga tawong idinudusay an saindang buhay sa saindang propesyon; sa sarong causa; o sa misyon. An debosyon ki INA, pagdedikar kan satuyang buhay o kun ano pa man igua kita -sa sarong persona. Auot pa man lugod ini danay na magdara sato sa pagdusay kan satong buhay sa Dios. Iyo mismo ini an halimbawa ni Santa Maria –idinusay niya an buhay sa Dios. Minagalang, Father

bottom of page