top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Dakul an mga kariribokan sa palibot. Makatakot maghiro asin makilabot. Garo mas marhay na dai na sana makiaram. Tama daw po ini? Garo pati dakul na man na mga tawo an dai na nin pakilabot. Ano po an masasabi mo kaini? Minagalang, Randy Dear Randy, An saimong hapot asin pagmati iyo man an hapot asin pagmati nin dakul niatong kahimanwa. Sa kadakulan kan inpormasyon, bareta -magin tama o sala, mga kapurisawan asin kahandalan, dakul pang iba -nakakaribong man talaga. Makamondo ta garo dakul an paghiro na nagbabanga sato. An man-iba-ibang lado boot patunayan an saindang sadiri. An mga giyera, garadanan, iriwal, mga krimen -mga retrato kan lugad kan pagka-makasadiri. Sa kamugtakan na dakul an peligro, makusog an tentasyon na sadiri sana -an sadiring ganansya, an sadiring conveniencia, an pansadiring karahayan -an pag-isipon. Sa panahon na yaon an huma asin peligro sa buhay, sa negosyo, sa rogaring -yaon an tentasyon na sadiri sanang kapakanan an tawan nin atensyon. Sa panahon na dakul na ngani an satong pinagkakasibotan sa familia o sadiring mga comunidad sa trabaho, eskuwela, parokya, barangay, dakula an tentasyon na dai na makiaram pa. Totoo yaon an pagkatakot sa palibot, bako sana sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaban. An huma kan terorismo, an huma kan garadanan, asin mga krimen, asin violencia, garo baga nagdadara sa banwaan nin ‘paralysis’. Kun kaya garo mas marahay na dai na kita maghiro asin dai na makiaram. Alagad, kun tunay na pag-iisipon, mas makatakot ini -kun dai na nin pakiaram an mga tawo; kun dai na nin pakilabot an mga namamanwaan. An katoninongan asin pag-uswag dai minaabot sato na garo duros. Kundi ini dapat niatong pag-trabahuhan. Asin dai niato paglingawan na an katalingkasan (freedom) -an kakayahan na magpili, sarong regalo na dapat niatong atamanon asin bantayan. Kaipuhan na magin mapagmaan, marigmat asin mapagbantay kita. Boot sabihon, kaipuhan man na mag-boses kita, magmakulog kita, magpamati kita. Pano ini? Pagpartisipar sa mga programa, aktibidad, urulay asin dialogo; pakihumapot kun igua nin boot maaraman asin masabotan; rasonableng pagtuyaw orog na kun igua nin sala, pagboses kan opinyon asin mga ideya sa paagi na may paggalang sa derecho kan iba, paghiras kan ikakatabang sa comunidad, barangay, munisipyo o syudad. Kabali man digdi an paghagad kan mga derecho asin tamang serbisyo sa mga ahensya o sektor na igua kan mga obligasyon na magtao kan mga ini. Malinaw na bako ining madali, huli ta labi ka importante an katalingkasan, katoninongan, makatawong pag-uswag (humanistic development). Garo man sana ini pag-ataman kan familia -kun dai kita maghiro, dai nin mangyayari. Dai man niato hinahali an grasya asin tabang nin Mahal na Dios. Kaya, tunay na bakong madali an magmakulog -arog baga kan marahay na Samaritano, alagad iyo ini an kaipuhan ta. Lugod dai kita mapagal na maggibo nin karahayan, bako sana para sa satong mga familia o comunidad, kundi pati man kan mga yaon sa luwas kan satong mga kudal. An paggibo kaini bako man pagigin rebelde, kundi parte kan satong katongdan asin obligasyon bilang mga miyembro nin comunidad asin banwaan. Igua kita nin obligasyon sa kapwa asin responsibilitad (Social Responsibility) sa satong eskuwelahan, parokya, departamento, kalye, asin barangay. Isipon ta: ano an magigin kamugtakan nin sarong organisasyon, banwaan o barangay, na dai nin pakiaram an mga tawo? Ano an lalawgon nin sarong simbahan o parokya na mayo nin pagmakulog an mga parokyano? Ano an kamugtakan nin sarong familia na mayo nin pakiaram an mga miyembro kaini? Sa panahon niato ngonian, kaipuhan an orog na pagtarabangan (cooperation and collaboration). Mayo nin saro sanang sektor an makakatao nin solusyon sa gabos niatong mga inaatubang bilang banwaan asin nasyon. Kaipuhan na magtarabangan kita, mangadie kita asin maghiro kita. Itao lugod sato an tabang asin danay kitang antabayan kan Mahal na Dios. Minagalang, Father

bottom of page