top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Ano po an sinasabing Stewardship? Nadadangog ko po ini, orog na kun madali nang matapos an taon. Pakipaliwanag man po. Minagalang, Patricia Dear Patricia, An tataramon na ‘steward’ an boot sabihon -katiwala o tagapamahala. Kaya an stewardship nangangahulugan ‘pagigin katiwala o pagigin tagapamahala’. Pinapagiromdom kita na kita mga katiwala nin Dios; na kita pinagkatiwalaan nin mga regalo o biyaya, arog kan: BUHAY, KAKAYAHAN, KAYAMANAN, asin PANAHON (Life, Talent, Treasure, and Time). Sabi sa libro nin mga Salmo: “An gabos sadiri nin Kagurangnan.” Kaya man bilang mga katiwala, obligasyon niato na pangatamanan asin papagyamanon an mga regalong ini; gamiton para sa karahayan nin kapwa asin kan kinaban. Pinapatanidan kita na kita man matao nin kuwenta (accounting) sa katapusan kan satuyang buhay. An Prinsipyo kan Stewardship nagtutukdo sato na itao sa Dios o ibalik sa Dios an dapat sa Dios, asin itao sa kapwa an dapat sa kapwa. Kun siring kakabit ini kan konsepto kan katanosan, pagigin responsable asin paninimbagan. Base man digdi igua kita nin obligasyon na bako sanang papagyamanon an mga regalo na itinao sato nin Dios, kundi gamiton ini para sa paglingkod sa kapwa, sa comunidad, sa simbahan, asin sa sosyedad. Ini man nag-aagyat sato sa maogmang paghiras (generosity), huli ta kita nagtutubod na an Dios mas marahayon kisa sato. An mga babasahon sa Misa, orog na kun madali nang matapos an taon liturhiko, padagos na nagpapagiromdom kan paghukom, pagkuwenta, padusa patin man premio. An Stewardship nagsasadol sato sa reponsableng pagbuhay, paggamit kan mga recursos asin mga biyaya na tinao sato nin Dios. Magigiromdoman an parabola kan marahay na sorogoon: winalatan nin mga talento an tolong sorogoon. An duwa nadoble an itinao sainda, kaya dinagdagan pa an ipinagkatiwala sainda. Iguang sarong sorogoon na itinalbong sa daga an iwinalat saiya. An sabi kan kagsadiri: “Kun ika dai mapagkatiwalaan sa saro, pano ka mapagkatiwalaan sa dakul.” Kaya pati an sarong talento na itinao saiya, kinua pa saiya. Igua nin mga parokya na an Domingo kan Cristong Hade (Christ the King) isiniselebrar man bilang StewardshipSunday or Day of Thanksgiving asin pagmidbid na si Cristo an Hade kan gabos. An mga tawo nagdadara nin mga dolot nin pasasalamat sa mga biyayang inako ninda sa bilog na taon. An katiriponan kaini ginagamit para sa mga pangangaipo kan parokya asin ihinihiras sa mga nangangaipo. Marahay na atitud asin ugali an ‘Stewardship’. Ini estilo nin pagbuhay. Tama sana na paggiromdomon kita na kita mga katiwala asin tagapamahala sana. An Kagurangnan an kagsadiri kan gabos. Sa katapusan, kita mga sorogoon sana na nag-ootob kan ipinagboboot sa sato. Mayo kan satong mga kayamanan an madadara ta sa satong pagkagadan. An satong mga kakayahan luhay-luhay na binabawi sa satong paggurang. An satong panahon naglilipot asin mayo sa satong kapangyarihan an pagpalawig kan satong buhay kun oras na niato -malinaw na bako kita an kag-rogaring o kagsadiri [kaini]. An gabos pinapasubli sa sato asin an gabos satong iuuli sa Dios. Alagad, dakula man an satong pagtubod sa karahayan asin pagkamaheherakon kan Dios. Padagos lugod kitang bendisyonan nin Mahal na Dios. Minagalang, Father

bottom of page