top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Nadangog ko na patapos na an kalendaryo kan simbahan. Ano po tabi an boot sabihon kaini? Dai pa man po baga tapos an taon. Pano ini? Minagalang, Jing Dear Jing , Igua nin ibang kalendaryo an simbahan. An Domingo kan Cristo Rey or Cristong Hade iyo an huring Domingo kan inaapod na taon liturhiko (liturgical year). Boot sabihon kaini, sa masunod na Domingo, mapoon an kalendaryo kan simbahan. An kapinonan na ini inaapod na panahon nin Adviento. An senyal kaini iyo an paggamit kan kolor na lila (violet) magin sa vestidura kan padi, o sa mga mantel o samno kan simbahan. An Domingo kan Cristo Rey nagpapagiromdom sato kan paghukom sa huring panahon. Kaya man an mga ebanghelyo sa mga aldaw o semana bago kan huring Domingo sa taon liturhiko mga pagpagiromdom kan paghukom, kan panahon na maabot, kan mga huring mga bagay -an kagadanan, paghukom, padusa asin buhay na daing kasagkoran. An kalendaryo kan simbahan igua man nin siklo (cycle) asin igua man nin ‘seasons’ arog kan Adviento (Advent), Pasko kan Pagkamundag (Christmas), Cuaresma (Lent), Pasko kan Pagkabuhay-Liwat (Easter) asin Ordinariong Panahon (Ordinary Time). An siklong ini minasunod kan buhay ni Jesus. Poon sa sunod na Domingo -an enot na Domingo kan Adviento, an madadangog iyo an pamareta kan anghel ki Maria kan pagkamundag ni Jesus, an mga pagharubay ni San Juan Bautista manonongod sa maabot na Mesias. Siring man sa Pasko nin Pagkamundag, an mga ebanghelyo nagsasaysay kan pagkamundag ni Jesus asin kan panahon na aki pa siya. An pagbabago kan panahon (season) sa kalendaryo kan simbahan mahihiling man sa pagbago kan kolor kan mga panahon halimbawa: Adviento - Lila; Pasko nin Pagkamundag - Puti; Cuaresma - Lila; Pasko nin Pagkabuhay-Liwat - Puti; Ordinariong Panahon - Verde. Magin marahay lugod para saimo an pagpoon kan taon sa Adviento na satong hinahalat an pagdatong kan Mesias. Minagalang, Father

bottom of page