top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Mantang nagdadangadang an Christmas, sunod-sunod na po an Christmas parties. Ano man po an masasabi mo kaini na dai pa man Pasko? Minagalang, Helen Dear Helen, Nakaugalian na niato an magka-igua nin mga Christmas Party bago pa sa aldaw mismo nin Pasko. Mayo man maraot digdi huli ta dai man talaga niato mahihimo an pagselebrar sa Disyembre 25 sana o sa mga masurunod na aldaw. Masakit nang gibohon an pagselebrar kaiba halimbawa an mga kaklase o mga katrabaho sa mga aldaw na ini huli ta dai na nin laog asin panahon naman ini para sa familia. Digdi sato sa Pilipinas, Septyembre pa sana nagpopoon na kita sa pag-andam para sa Pasko. Asin mantang nagrarani an Pasko dai sana kita nagpa-party, kundi igua man nin man nin mga outreach sa mga nangangaipo. Marahay an mga ini. Sa paghimo niato kaini, dai sana lugod niato malingawan an tunay na espiritu kan Pasko –sabi kaiyan ‘ang diwa ng Pasko’. Huli ta puedeng mangyari na dakul an Christmas Party kundi mayo an espiritu kan Pasko huli ta mayo nin tunay na paghiras. Kun minsan an Christmas Party nagigin ‘pure entertainment’ sana, na garo mayo nin pagkakaiba kan paglaog sa bar para ma-entertain. Puedeng mangyari na an pagtao nin regalo, nagigin makasadiri, pagkolekta o pagpasikat sana. Puedeng mangyari na sa pagselebrar, nalingawan an mga tugang niato na mayo nin kakanon, mayo nin regalo, mayo nin pamilya, asin mamondo sa Pasko. Buro-banggi nagkakakan asin dakul an nasasayang na kakanon, alagad dakul na tawo sa palibot an gutom. Maglikay lugod kita sa pagigin makasadiri (selfishness) o na mahulog an selebrasyon sa komersyalismo (commercialism) o ini magin pagwaldas sana (extravagance). An mga ini harayo sa tunay na espiritu kan Pasko. Dai kita malingaw na an espiritu kan Pasko bako sana an pag-ogma kundi pagkamoot, pakikipagkapwa, pag-ako sa Dios na namundag sa sato. An kaogmahan bunga asin resulta kan mga ini. Kaya ngani baga igua nin awit na nagsasabi:‘Ngayon ay Pasko tayo ay magmahalan . . . Pasko na naman, ang pag-ibig ay maghari’. Susog sa satuyang eksperiensya, naiiba man nanggad an panahon kan Adviento asin Pasko. An mga tawo nagigin matinao; medyo halaba an pagpasyensya; minaontok muna sa pag-iriwal; nagigin bukas sa pagpatawad; nag-iisip kun pano mapapaogma an iba asin kun pano makakahiras kan saindang mga ‘blessings’. Kaya man namamate niato an kaogmahan. Huli kaini an parehong awit nagsasabi: ‘Sana araw-araw ay Pasko lagi.’ Sana dai mawara o masakripisyo an tunay na dahelan kan Pasko. Kaya sa satong pag-decorar, pagtao nin regalo, pag-Christmas Party, pagpadara nin mga ‘greetings’ asin iba pang ginigibo niato sa Pasko –ini lugod magin paghiras kan espiritu kan Pasko -an pagkamoot na ipinamate mismo sato kan Mahal na Dios sa pagpadara sato kan saiyang Aking si Jesus. An saiyang ngaran Emanuel, an boot sabihon ‘an Dios uya sato’. Kun yaon an tunay na pagmakulog, an paghiras, an pagpatawad, an pakikipag-ulian, an paglingkod sa kapwa, an pag-antabay sa mga nagsasakit, an paghiras sa mga dai –orog na mamamate niato na an Dios uya sato. Lugod kita magin mga tanda kan presensya nin Dios. Magpadagos kita sa pag-andam para sa makahulugan na Pasko. Minagalang, Father

bottom of page