top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Tapos na naman na bakasyon. Balik eskuwela na naman. Sa pagbalik-eskuwela, ano po an puede mong iparomdom sa mga estudyante asin paratukdo? Minagalang, Martina Dear Martina, Happy New Year saimo. Enot, an bagong taon, bagong pagpoon. Boot kong ipaabot sa mga estudyante asin mga paratukdo, bako sana sainda, kundi para sato gabos, na lugod magpoon liwat kita kan satong mga gibo nin may panibagong entusiasmo, paglaom asin panibagong determinasyon. Tolong bulan na sana matatapos na naman an school year. Kaipuhan dagdagan an paghigos asin perseverancia. Dai mawara sa paghiling an ‘goals’. Ikaduwa, sa atubang kan satong pagkamangha sa mga bagong gadgets, sa tahaw kan marikas na mga pagbabago sa haros gabos na aspeto kan satong buhay, dai lugod malihis an satong atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Saro kaini, iyo an paghubog asin pagtalubo sa marahay na ugali. Dakul an hamon asin mga tentasyon na nag-aakit sa sato na malingawan an mga bagay dai maitatao nin bagong gadget o nin kuwarta. Dai lugod malingawan kan mga paratukdo, mga magurang asin mga estudyante na mahalagang gayo na an mga kaakian magka-igua o matukdoan nin marahay na pag-uugali. Kaya para sa mga magurang asin paratukdo, mahalaga asin kaipuhan nanggad na matawan an mga kaakian asin mga jovenes nin mga marahay na ehemplo o mga ‘role models’. Dakul na mga magurang an nasisibot na an saindang mga ako magin matibay sa Matematika, sa Ingles, sa Science, sa Sports o sa Music. Pero nalilingawan ninda na mas mahalaga asin dapat enoton an pagkanood o paghubog sa marahay na pag-uugali. An pagtukdo tanganing magka-igua nin karakter, ini an orog na kaipuhan sa panahon niato. Ini an boot kong ipagiromdom sa mga magurang, mga paratukdo asin mga jovenes. Huli ta aanohon mo an medalya o honra na summa cum laude -kun sabi kaiyan: ‘dai nin ugali’. Aanohon niato an mga medalya kun an aki niato daing galang, makasadiri, o bakong patas? Alagad bako ining facil o madali. An paghubog tanganing magka-igua nin marahay na ugali, nangangaipo nin paghigos, paglapigot asin pagsakripisyo. Lugod, sa paglaog kan bagong taon, kita magka-igua nin panibagong kusog, paninindogan asin determinasyon. Liwat, maogmang bagong taon saimo asin sa saimong familia. Minagalang, Father

bottom of page