top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Bako man daw po kalabisan an ginigibo kan mga debotos ni Jesus Nazareno? Minagalang, Lucia Dear Lucia, Bakong madali ipaliwanag an mga gibo kan mga deboto. Asin sa paghiling kan iba, garo bakong susog sa rason. Alagad an pagdebosyon gikan man sa maludok na pagtubod asin pagsarig kan mga debotos. Asin ta ini hali sa puso kan mga nagpapanata. Puedeng dai tulos masabotan kan isip an mga ginigibo, alagad bako man ini necesariamenteng falta rason. Dakul man sa mga ini, nagdedebosyon huli kan saindang personal na eksperiensya. Bakong facil ipaliwanag an kadakul-dakul na mga tawo na nagsongko ki Jesus Nazareno. Alagad bako man facil ipasipara an debosyon o sabihon tulos na ini sala. An arog kaining mga debosyon iyo man an pagpahayag kan nagtutubod kan saiyang pagsarig sa Dios, sa Kagurangnan. An hararom na pagsarig regalo nin Dios. Ata ngani huli man kaini naaatubang niato an dakul na kasakitan, hamon asin mga pagbalo. An sakuyang pagpakahulugan kan debosyon, dai lubos makakapaliwanag kan mga gawe nin pagdebosyon. Alagad totoo man na puedeng magka-igua nin kalabisan. Iyo man ini an hinihingowa kan Simbahan -na magiyahan an mga paratubod. Dagdag pa kaini, an inaapod niatong ‘popular devotions’ iyo man an paagi kan pagpreserbar kan pagsarig asin pagtubod kan mga tawo. Pamibi asin mawot niato, pirmi, na an satong pagdebosyon, an satong pagkamoot sa Dios, magdara man sa pagbabago nin buhay, pagmangno asin paglingkod sa kapwa; pag-ataman kan kapalibotan asin orog pang pagkamoot sa Dios. Minapasalamat kita sa Kagurangnan Jesus sa padagos sa pagpasan sa sato. Minagalang, Father

bottom of page