top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Minatapos pa sana po an selebrasyon kan Fiesta kan Nazareno asin Santo Nino. Dai ko pang gayo maintindihan an pagdebosyon kan ibang mga paratubod. Garo sobra man po an mga gawe-gawe. Baka po dai na ini nakakatabang. Ano po an masasabi mo kaini? Minagalang, Leony Dear Leony, Nahiling mo man gayod an dakul na mga debotos na nagsongko ki Jesus Nazareno sa manlaen-laen na lugar, asin siring man sa Santo Niño Jesus. Dai niato manenegaran na igua man nin mga kalabisan sa iba. Alagad, mahiling man lugod niato an halaga kaining inaapod na mga ‘popular devotions’. Dakul kita kaini, bako sana an Nazareno asin Santo Niño, yaon pa an mga debosyon ki Inang Santa Maria, ki San Judas Tadeo, ki Padre Pio, asin iba pang mga Santos. Yaon man an Santacruzan, Flores de Mayo, Hinulid, Nobena sa Perpetual Help, Rosaryo, Dotoc, asin iba pa. Sabi ni Papa Francisco, dai niato i-‘underestimate’ an mga debosyon popular na ini, huli ta ini iyo an mga simpleng paagi kan pagpahayag nin pagsarig sa Dios kan kadaklan niatong mga tugang. An mga ‘popular devotions’ na ini iyo an nagpapadanay kan pagtubod. Sa paagi kaini ipinapasa sa mga minasunod na henerasyon an pagtubod. An mga magurang tinutukdoan na mamibi an saindang mga aki sa paagi kan mga ‘popular devotions’ na ini. Maroromdoman kan dakul sa sato na kan kita sadit pa dinara kita kan satong Ama o Ina sa fiesta ni Ina; ipinag-iba kita sa pag-nobena; naimbitaran kita sa Santacruzan. Igua sa sato nakanood mambi asin naaraman an istorya kan buhay ni Jesus sa paagi kan Santo Rosaryo. Dakul na mga paratubod namuklat sa pagtubod sa paagi kan mga debosyon popular. Sabi pa ni Papa Francisco, sa dakul na mga santuaryo o simbahan na igua nin pagdebosyon, dakul na mga desisyon an ginigibo. Sabi pa niya: kun makakataram sana an mga lanob kan mga kapilya o santuaryo, dakul na istorya nin pagdesisyon, pagmilagro, pag-ako nin mga bendisyon, pagpasalamat -an maisasaysay kan mga lanob. Ining mga popular devotions an nagpapadagos kan pagpahayag nin pagtubod, maski na ngani sa dakul an pagkakataon, mayo o kulang an mga padi sa mga kamugtakan na ini. Halimbawa sa Santacruzan, an mga gurang -dawa bako man sindang katekista, tinutukdoan an mga aki na mangadie. Sa mga pag-nobena, dai man kaipuhan an padi o ministro, alagad dakul an nadadara sa pagsa-Dios. Ki Jesus Nazareno, Santo Niño, ki Santa Maria asin mga Santos, dinadara niato an satong mga kagabatan, kahapotan asin kapagalan. Sa paghiling kan iba, garo kalabisan an mga ini, alagad ini an paagi kan mga tawo -paaging simple, direkta. Minimidbid man niato an kaipuhan na pagpakarhay asin pag-iwas sa mga kalabisan sa satong mga pagdebosyon. Kaya tama na pangatamanan niato an paghimo kan mga ‘popular devotions’ na ini. Padagos na man na naghihingowa an mga lideres kan simbahan asin mga laiko tanganing padagos na magtalubo an satong pagdebosyon. Minagalang, Father

bottom of page