top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Ano pa man po an halaga kan pagbasa kan Biblia sa panahon niato ngonian? Minagalang, Aurora Dear Aurora, Saro sa mga hamon ngonian na panahon iyo an inaapod na ‘sekularismo’. Sarong kahulugan kaini iyo an pagtubod na ‘dai na niato kaipuhan an Dios; na kaya na nin tawo an gabos; na kaya na kan siyensya asin teknolohiya an gabos’. Makatakot an siring kaining kaisipan asin kamugtakan. Isipon mo, makahandal an sarong persona na dai na nin takot o pagmidbid sa Dios. An saiyang sadiri an nagigin sukol; an saiyang sadiri an nagigin batas. An Biblia nagpapagiromdom sato kan Mahal na Dios asin kan satuyang pangangaipo sa Dios. Kun dai an Dios dai man kita. An Biblia minimidbid, bako sana kan mga Kristiyano, kundi patin mga bakong Kristiyano, bilang mahalagang burabod asin giya sa pagtalubo espiritual, moral asin sosyal. Maluya an sarong familia, comunidad o nasyon, na mayo na nin ‘moral values, spiritual and social values’. Harayo na an inabot kan progreso materyal, alagad garo maluya an progreso moral, espiritual asin sosyal. Kaya mahalagang gayo na madiskubre liwat niato an yaman kan Biblia. Tangani na an mga banwaan asin mga komunidad niato mabuksan an isip asin puso sa mga katokdoan na tunay na nagpapatalubo sa tawo bilang tawo (human development). Siring man, para sato na mga nagtutubod, an Biblia iyo an Tataramon nin Dios. Ini ‘pagpamidbid’ (Revelation) kan Mahal na Dios. An Dios, sa paagi kan saiyang Tatarmon, padagos na nag-aapod sato na magsarig sa kapangyarihan asin pagkamoot nin Dios. Sa panahon na ini na nagtutuga an Mayon, asin dakul na tugang niato an nagsasapo kan mga malaen na epekto kaini, mayong dunong nin tawo, mayong dakulang halaga, ni kapangyarihan nin tawo an makakatao nin solusyon. Pagsarig sa Dios, pagtiwala, pagpamibi asin pag-arang Saiya na may kapangyarihan sa gabos an puede niatong gibohon. An Biblia, nagpapaguiromdom sato na ‘yaon an Dios’: Kaggibo nin gabos, Kagligtas nin gabos, Nagtataong-buhay asin Nagpapabanal sato gabos. Lugod, padagos kang makahanap nin panahon tanganing balikan an istorya kan katawohan, an istorya kan satuyang kaligtasan, an mga istorya kan satong buhay –diyan sa Biblia. Minagalang, Father

bottom of page