top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, An Ash Wednesday po asin Lent - ano man po an halaga kan pag-observar kan mga ini? Mabalos po! Minagalang, Gener Dear Gener, An Lent o Cuaresma minapoon sa Miercoles de Ceniza-an pagbugtak nin abo sa angog. Hararom an kahulugan asin katuyohan kan panahon na ini. Sa pagkakataon na ini, boot kong magtao nin tolong rason: 1. Ini panahon nin pag-eksamen sa sadiri. Sa satuyang pagkabuhay may mga pagkakataon o mga pangyayari na kita nahuhulog sa kalabisan (excesses). Dai niato namamaanan na nagrararom o nagdadakul an satong bisyo o maraot na mga gawe/ugali. An panahon nin Cuaresma nag-aalok sato sa pagbakle, pagbago nin buhay asin pagtalikod sa mga mararaot na gawe o ugali. 2. Ini panahon tanganing balikan o manudan guiraray an mga virtudes o mga marahay na ugali asin disposisyon, arog baga kan tamang paghusga (prudence), katanosan (justice), kusog nin boot (fortitude), asin pagpugol o pagkontrol sa sadiri (temperance). An panahon na ini bako sanang pagtalikod sa maraot kundi pag-atubang asin pagkugos kan marahay. Aram niato na dai man ini madadali-dali. An padikit-dikit na pagsabuhay kaini, padagos-dagos -ini an paagi tanganing an mga ini magin ugali niato. 3. An panahon na ini pagromdom kan pagsakit ni Jesus tanganing tuboson an satong mga kasalan. Maski na ngani siya daing sala, inako an satong mga kasalan asin idinusay an buhay duman sa krus. An pagsakit asin pagkagadan ni Jesus tanda kan pagkamoot kan Dios. Na inako niya an pagtios, ini nagtutukdo sato na may halaga an satong mga pagtios asin mga sakripisyo. An mga ini nakakapalinig sa sato, nagpapakusog sato. Ini nagpaparomdom sato na kaipuhan niato an Mesiyas o Paraligtas, si Jesus. Bakong kabotan nin Dios na an buhay niato magin miserable. Alagad tinutukdoan man kita na an buhay na makahulugan, an hararom na kaogmahan, an kapanoan nin buhay makukua kun yaon an pagdusay kan satong sadiri. Kun kita pabaya, madaya, makasadiri o daing pagmangno asin pagkamoot sa kapwa, puedeng magin magian an buhay ta, alagad sa puso ta mayo nin katoninongan, kaogmahan asin kapanoan (fulfillment). Paladan an tawo na nakakasabot na an saiyang buhay bako sana para sa sadiri niya -iyo ini an halimbawa ni Jesus. Minagalang, Father

bottom of page