top of page

SURAT KI FATHER

Dear Father, Pano po magigin makahulugan an sakong pag-ayuno asin abstinensya? Minagalang, Rhea Dear Rhea, Dai ko aram kun na-eksperiensyahan mo man, kun kasuarin aldaw nin pag-ayuno asin abstinensya, garo minasiram an ano man na kakanon. Ata kun iisipon, sa kalendaryo duwang aldaw sana ini obligatoryo: Ash Wednesday asin Good Friday. Alagad sa mga Biyernes asin sa gabos na aldaw kan Kwaresma puede kitang mag-ayuno, mag-abstinensya, maglimos, asin mamibi. Ata ngani, inaagyat kita na gibohon ini maski bakong Kwaresma. Sarong makahulugan na pag-ayuno asin abstinensya iyo na an satong pagsakripisyo dai sana magtapos sa satong sadiri. Kundi, idtong dai ta kinakan puede niatong itao sa mga nagugutom asin nangangaipo. An satong pagpugol sa sadiri, magdara man sa sato sa paggibo nin karahayan sa kapwa. Boot sabihon, labaw pa sa pagdisiplina sa sadiri, iyo na magdagdag an satong gibong karahayan para sa kapwa. Labaw pa sa pagpugol sa sadiri, iyo na magtalubo kita sa pakikipagkapwa o gibong herak. Maghiwas lugod an satong pagmangno para sa kapwa, para sa mga nangangaipo; maglaba an satong pasyensya para sa satong tugang, magurang, mga aki; magrarom pa an satong pagkamoot sa mga kasaraditan. Saro pang paagi nin makahulugan na pag-ayuno asin pag-abstinensya iyo an padagos na pagbago kan satong sadiri, sa ingles ‘conversion’. Ini pagtalikod sa mga bisyo, asin pagtalubo sa mga virtudes. Sabi sa libro nin mga Salmo: ‘Pusong nagsosolsol, dai mo masasayumahan, Kagurangnan.’ Lugod, maging makahulugan an saimong pag-ayuno asin abstinensya ngonian na Kwaresma. Minagalang, Father

bottom of page